Nieuwsbrief 9 Randweg N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 9 Randweg N266 Nederweert

Nieuwsbrief 9 Randweg N266 Nederweert
Randweg N266 Nederweert


De gemeente Nederweert en de provincie Limburg zetten in op de verbetering van de verbinding A2, N275 en N266. Inmiddels is het effectenonderzoek (planMER) naar de verschillende alternatieven voor de N266 bijna afgerond. Deze maand gebeurt er van alles in het kader van het project. De gemeente krijgt ook veel vragen. Tijd om u bij te praten. We schetsen eerst een stukje historie en komen dan terug op wat er allemaal staat te gebeuren.  

Waarom dit project?
Een aantal inwoners vraagt zich af waarom de gemeente en de provincie de huidige verbinding willen verbeteren. Het verbeteren van de verbinding A2-N275-N266 (de verkeersstructuur) kent een lange voorgeschiedenis. Zo staat de wens van een nieuwe aftakking A2 - N266 beschreven in de Strategische Visie, Nederweert in 2020. Die visie is in 2007 vastgesteld na een uitgebreid participatietraject.

Samen vinden we het belangrijk
In de bestuursprogramma’s Volle Vaart Vooruit 2006-2010 van JAN, PvdA en VVD, en Gewoon Doen 2010-2014 van CDA, PvdA en VVD staat de verkeersproblematiek ook genoemd. Alle partijen in de gemeenteraad geven aan dat ze een oplossing voor de huidige verkeerssituatie belangrijk vinden. Dat hebben ze steeds unaniem gedaan.  

Hoog op de agenda hebben en houden
Dat is de reden dat het gemeentebestuur (B&W) de verkeersstructuur hoog op de agenda heeft gezet (en gehouden) in het samenwerkingsverband Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML). Het samenwerkingsverband bestaat uit zeven gemeenten en is opgericht om de regio Midden-Limburg samen te ontwikkelen en projecten te financieren waar alle partners baat bij hebben.

Voor Nederweert en de regio
De verbetering van de verbinding A2-N275-N266 is niet alleen vanuit het verkeersaspect nodig. Volgens de regiovisie is het project ook nodig om een aantal gebiedsontwikkelingen in de regio mogelijk te maken en om de leefbaarheid in de kernen Nederweert/Budschop te verbeteren. Daarom is de verbinding opgenomen in de regiovisie. De wens om de huidige verkeersstructuur te verbeteren leeft al lang en wordt door veel partijen gedragen.

Globale verkenning oplossingsrichtingen
Het onderzoek dat nu wordt afgerond, is een globale verkenning op welke wijze de wegverbinding gerealiseerd kan worden. Het is belangrijk dat er geen oplossingsrichtingen (alternatieven) over het hoofd worden gezien. Alleen dan kunnen er aan de hand van onderzoeken onderbouwde keuzes gemaakt worden. Als er een keuze voor een alternatief gemaakt is, volgen in 2014 en 2015 de detailonderzoeken en wordt ook dan pas de exacte plaats van de weg bepaald.

Werkgroep stakeholders
De provincie en gemeente willen een zo breed mogelijk onderzoek. Hierbij is niet alleen gekeken naar de mogelijke alternatieven maar ook of alle relevante aspecten op een goede wijze onderzocht worden. Dit doen we samen met de werkgroep stakeholders. In de werkgroep wordt samengewerkt met vertegenwoordigers van buurtverenigingen, belangenorganisaties, e.d. Bij deze mensen is specifieke kennis aanwezig over het gebied en over de relevante zaken zoals milieu, landbouw, verkeer, enz.

Terug naar najaar 2012
In het najaar van 2012 waren er zes alternatieven bekend die op een groot aantal aspecten waaronder verkeer, natuur, landschap, cultuurhistorie, archeologie, ruimte, milieu, leefbaarheid en kosten onderzocht zouden worden. In aanloop naar het onderzoek zijn de alternatieven in 2012 gepresenteerd in zaal Centraal. Iedereen kon vervolgens zijn mening geven op deze alternatieven. Er kwamen 118 zienswijzen binnen.

Aanpassen op basis van inspraak
Mede op basis van deze zienswijzen is toen geoordeeld dat de twee West-alternatieven van dat moment dicht bij elkaar lagen en te weinig onderscheidend waren ten opzichte van elkaar. Met andere woorden, ze leveren geen wezenlijke bijdrage aan de discussie over de gewenste oplossingsrichting. Beide alternatieven zijn toen samengevoegd tot één alternatief. Een aantal zienswijzen had betrekking op het ruimtebeslag van de weg en het aantal doorsnijdingen van bestaande wegstructuren. Er is toen gekeken of er een alternatief mogelijk was waarbij deze aspecten minder speelden. Op basis daarvan is besloten een West-alternatief dichter bij de kern te leggen. Vervolgens zijn de onderzoeken gestart.

Er is nog geen keuze gemaakt
Tegen dit laatste alternatief, het kernalternatief, neemt de weerstand nu toe. Een aantal bewoners vreest dat de keuze al gemaakt is. Dat is op dit moment echter niet aan de orde. Alle voor- en nadelen van de zes alternatieven zijn nu in beeld gebracht. De provincie is het bevoegd gezag bij dit project. Aan de hand van de voor- en nadelen wordt door de gemeenteraad een advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) over de meest geschikte oplossingsrichting. Er wordt daarbij een zorgvuldig proces doorlopen met informatie- en inspraakmomenten.

Route naar het keuzemoment
De route naar dat keuzemoment ziet er als volgt uit. Op 8 augustus is er een inloopmiddag voor de werkgroep stakeholders. Zij kunnen bij de projectleiding terecht met al hun technische vragen naar aanleiding van de onderzoeken die gedaan zijn. Op donderdag 15 augustus komt de werkgroep stakeholders bij elkaar om een advies uit te brengen over de verschillende alternatieven. Dit advies weegt zwaar mee in de besluitvorming door Provinciale Staten.

Openbare themaraad op 28 augustus in Pinnenhof
Op woensdag 28 augustus vindt een openbare themaraad plaats in gemeenschapshuis De Pinnenhof. De raad wordt dan geïnformeerd over de resultaten van de onderzoeken en het advies van de werkgroep stakeholders. Er is gekozen voor de Pinnenhof omdat we veel publiek verwachten. In het tweede deel van de themaraad is er voldoende ruimte om vragen te stellen en het gesprek met elkaar aan te gaan.

Financiering gemeentelijk aandeel en aanvraag bijdrage GOML
Op dinsdag 3 september vergadert de gemeenteraad. Een van de agendapunten is de financiering van het gemeentelijk aandeel voor het verbeteren van de verbinding A2-N275-N266. Als de raad hierover een positief besluit neemt, kan de gemeente een aanvraag voor eenzelfde bedrag doen bij de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.

Aanvulling Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)
Vervolgens worden het advies van de werkgroep stakeholders, de uitkomsten van de onderzoeken en de bevindingen van het gemeentebestuur en de gemeenteraad beoordeeld door de provincie. Indien blijkt dat een nieuwe weg de beste oplossing is, zal de informatie gebruikt worden voor een aanvulling op het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Het POL is een provinciaal structuurplan dat vergelijkbaar is met het gemeentelijke structuurplan voor het buitengebied. In het POL staan onder andere ook de belangrijke wegverbindingen.

Inspraakmomenten politiek en burgers
In de planning staat het opstellen van de POL-aanvulling voorzien voor het najaar van 2013. Voor de POL-aanvulling wordt een juridische procedure gevolgd waarbij de mogelijkheid bestaat een mening (zienswijze) in te dienen. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de POL-aanvulling vast. De gemeenteraad zal in de raadsvergadering van december 2013 de POL-aanvulling bespreken en een advies uitbrengen aan Provinciale Staten.

Verbeteren
Al deze procedures moeten er dan toe leiden dat Provinciale Staten van de provincie Limburg een weloverwogen besluit kunnen nemen over de voorgestelde verbetering van de verbinding tussen de A2-N275 en N266. Welke verbetering dit wordt? Daaraan werken, projectleiding, stakeholders, B&W, gemeenteraad, gedeputeerde staten, provinciale staten, burgers en andere belanghebbenden op hun manier mee. Tussentijds houdt de projectleiding u zo goed mogelijk op de hoogte van de verschillende belangrijke momenten.

Lees de nieuwsbrieven
We beseffen dat deze nieuwsbrief veel informatie bevat. De afgelopen maanden is met enige regelmaat een nieuwsbrief uitgegeven waarin het proces uitgebreid is beschreven. Deze nieuwsbrieven geven u o.a. meer inzicht over de notitie Reikwijdte en Detailniveau en de rol van de stakeholders. Op de website www.limburg.nl vindt u alle achterliggende documenten. Type daarvoor in het zoekvenster n266. Reacties kunt u ook sturen naar n266@prvlimburg.nl.