Nieuwsbrief 8 Randweg N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 8 Randweg N266 Nederweert

Nieuwsbrief 8 Randweg N266 Nederweert
Randweg N266 NederweertAfgelopen week vond op verzoek van buurtvereniging Bosserstraat een extra informatieavond plaats voor buurtbewoners rondom de Bosserstraat. De avond maakt deel uit van het proces rond het verbeteren van de verbinding tussen de A2, de N275 en N266 in Nederweert. Zoals u uit de eerdere nieuwsbrieven weet werken de provincie en de gemeente samen om de huidige verbinding te verbeteren. Het effectenonderzoek (planMER) naar de verschillende alternatieven voor de N266 is bijna afgerond. Tijd om u bij te praten.

Alternatieven
De zes alternatieven die de afgelopen maanden door Bureau Kragten zijn onderzocht, zijn op te splitsen in drie categorieën, te weten west, oost en via het bestaande wegennet. Drie alternatieven bevinden zich aan de westkant van de kern Nederweert, waarbij één dicht langs de kern gaat, de andere met een ruime bocht om de kern en het derde alternatief direct aansluit op de A2 (zie kaartje). Bij de twee alternatieven die via de bestaande wegenstructuur van de N275 en N266 lopen is het grote verschil dat één alternatief uitgaat van een verdiepte aanleg van de weg en het andere alternatief van een knelpuntgerichte aanpak van de huidige weg. De laatste van de zes alternatieven bevindt zich aan de oostkant van Budschop.

Westvariant
Tijdens de informatieavond op dinsdagavond 4 juni wilden de bewoners van de omgeving Bosserstraat vooral een toelichting op de te onderzoeken alternatieven aan de westzijde, en met name het alternatief dat dicht langs de kern loopt. Een groot aantal van de bewoners wil weten waarom deze alternatieven zijn gewijzigd ten opzichte van de presentatie op maandag 5 november 2012 in zaal Centraal. Provinciaal projectleider, dhr. Gaston Graaf, legde uit dat deze wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van de inspraakreacties op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De in deze Notitie voorgestelde alternatieven bleken voor wat betreft de ligging ten opzicht van de kern, en daarmee de te verwachten effecten op de kern èn het buitengebied, te weinig onderscheidend. Een aanpassing van twee van deze alternatieven levert wel de juiste informatie voor een goede afweging voor de toekomstige ligging van de N266.

Beslismoment
Op dit moment legt Bureau Kragten de laatste hand aan het onderzoek naar de effecten van de zes alternatieven. De resultaten van de studie worden op 24 juni aan de werkgroep stakeholders gepresenteerd. Op 15 augustus staat een nieuw overleg met de werkgroep gepland. Deze bijeenkomst is bedoeld om een advies te formuleren richting Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie en het college van burgemeester en wethouders van Nederweert.

Informatie
De aanwezigen dankten de buurtvereniging, die ook zitting heeft in de werkgroep Stakeholders, voor het organiseren van de informatievond. Het projectteam heeft toegezegd bij dit soort wezenlijke wijzigingen in de onderzoeksaanpak actiever met de omgeving te communiceren. Deze nieuwsbrief is een bron van informatie over het project in zijn geheel. Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met de leden van de werkgroep Stakeholders. Zij vormen een belangrijke schakel in het hele proces.

Alle actuele informatie en achterliggende documenten, zoals de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de vastgestelde nota van Zienwijze, die horen bij het project Randweg N266 Nederweert zijn te vinden op de website van de provincie www.limburg.nl (typ N266 in het zoekvenster). Reacties kunt u ook sturen naar n266@prvlimburg.nl.