Nieuwsbrief 7 Randweg N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 7 Randweg N266 Nederweert

Nieuwsbrief 7 Randweg N266 NederweertRandweg N266 Nederweert


De gemeente Nederweert, de provincie Limburg en belanghebbenden, vertegenwoordigd in de werkgroep stakeholders, werken samen aan het verbeteren van de verbinding van de A2 met de N275 en N266. In de vorige nieuwsbrief stelden we o.a. het bureau voor dat de effecten bij de verschillende varianten gaat onderzoeken en gingen we in op de stand van zaken rond de Nota Zienswijzen. Op basis van de zienswijzen en een overleg met de stakeholders is een aantal wijzigingen aangebracht aan de varianten. We praten u bij over de belangrijkste aanpassingen.

Reikwijdte en detail
Voordat een tracé wordt gekozen zijn, zoals u weet, tal van onderzoeken nodig, waaronder een studie naar de effecten van een nieuwe weg, de plan MER. Alvorens een MER uitgevoerd kan worden is de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Daarin zijn mogelijke varianten van globale tracés opgenomen. Van 31 oktober t/m 11 december 2012 lag de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) N266 ter inzage. Er zijn in bovengenoemde periode in totaal 118 zienswijzen ontvangen, afkomstig van betrokken gemeenten, stakeholders, natuur-, milieu- en andere belangenverenigingen, bedrijven en particulieren. In de Nota van Zienswijzen worden deze zienswijzen beantwoord.

Zienswijzen op hoofdlijnen
Hoewel de zienswijzen van uiteenlopende aard zijn, waren er enkele hoofdlijnen uit te halen. Er spreken vooral zorgen uit. Zorgen dat de MER-onderzoeken geen functie hebben omdat al een keuze gemaakt is, zorgen dat bepaalde alternatieven onvoldoende aandacht krijgen, zorgen dat de doelstellingen en de probleemstelling onvoldoende helder zijn en zorgen dat de onderzoeken onvoldoende ingaan op de negatieve effecten die vooral de randwegalternatieven op de omgeving kunnen hebben.

Breed effectenonderzoek
Zoals eerder al aangegeven wordt een definitief besluit over een voorkeursalternatief pas genomen op basis van een breed effectenonderzoek (waaronder het planMER) en het oplossend vermogen en de effecten van de verschillende alternatieven. De NRD beschrijft welke alternatieven op welke manier onderzocht worden en hoe tot een afweging gekomen gaat worden.

Alternatieven
De zienswijzen over de alternatieven en de mogelijke effecten hiervan hebben ertoe geleid dat Gedeputeerde Staten deze nog eens goed tegen het licht hebben gehouden. Er is gekeken of de alternatieven uit de concept NRD voldoende weergeven wat er in de omgeving speelt, voldoende onderscheidend zijn en of deze alternatieven ook voldoende basis bieden voor een realistische uitvoering. Ook de werkgroep stakeholders is bij dit deel van het proces betrokken. Uiteindelijk is een aantal aanpassingen doorgevoerd. We zetten ze op een rij:

Aanpassing alternatieven
1. Voor het knelpuntgerichte alternatief zijn in de zienswijzen vooral suggesties gedaan voor de invulling van een verdiepte aanleg. Deze suggesties worden meegenomen bij de verdere vormgeving, zoals deze in het kader van de planMER plaatsvindt. Daarbij zal wel nadrukkelijk aandacht zijn voor de uitvoerbaarheid (mede met het oog op de beperkte ruimte tussen de kern Nederweert en het kanaal en de kosten) en het oplossend vermogen voor bereikbaarheid (zoals de ontsluiting van de aanliggende percelen, de aansluiting van Brug 15, de verkeerscirculatie in de kernen Nederweert en Budschop en de bereikbaarheid in regionaal verband) en de barrièrewerking.

2. Voor de oostelijke variant is het tracé zoals in de NRD aangegeven, opnieuw beoordeeld op kosten en realiseerbaarheid. Het tracé zoals in het concept was aangegeven kende een relatief lang traject. Dit leidde tot vele doorsnijdingen, inpassingproblemen en daardoor mogelijk hoge kosten. Een ligging waarbij de randweg ten zuiden van Brug 14 aansluit op de bestaande N266 is effectiever.

3. De westelijke randweg met een directe aansluiting op de N275 via de huidige Randweg West kent volgens de concept NRD twee alternatieven. Deze variëren in ligging ten opzichte van de kern Nederweert. Vele zienswijzen wezen op de negatieve impact die beide alternatieven hebben op de omgeving. Naast de overlast die een weg voor het gebied heeft voor geluid en luchtkwaliteit, werd gewezen op de barrièrewerking van een dergelijke weg, de doorsnijdingen, de bereikbaarheid van aanliggende bebouwing en het verlies aan landbouwgrond. Beide alternatieven leken voor deze aspecten een beperkt onderscheidend vermogen te hebben. Daarom zijn beide varianten vervangen door één nieuw alternatief.

Verder is gezocht naar een randwegalternatief waarbij genoemde negatieve effecten zo beperkt mogelijk blijven. Een ligging van een randweg dichter op de kern zal vanwege de lengte minder ruimtelijke impact hebben en minder doorsnijdingen kennen. Dit gebied kent ook geen grootschalige landbouw. Daar tegenover staat dat een alternatief dichter op de kern van Nederweert ligt en daarmee mogelijk meer geluidgehinderden zal kennen en de bereikbaarheid van de bewoners van het buitengebied richting kern Nederweert zal verslechteren. Om tot een goede afweging van alle mogelijkheden te komen is dit alternatief toegevoegd.

Op de tekening zijn de aangepaste varianten weergegeven. De roden lijnen markeren de aanvankelijke alternatieven. De blauwe lijnen markeren de aangepast alternatieven die onderzocht gaan worden.

Onderzoeken
Gedeputeerde Staten en het college van B&W hebben op 26 maart de Nota Zienswijzen goedgekeurd. Dat betekent dat het onafhankelijke adviesbureau Kragten de onderzoeken daadwerkelijk kan beginnen. De resultaten van de PlanMer worden medio 2013 verwacht. Uiteraard informeren we u zodra deze bekend zijn.

Informatie
Alle actuele informatie en achterliggende documenten die horen bij het project Randweg N266 Nederweert zijn te vinden op de website van de provincie www.limburg.nl link maken (typ N266 in het zoekvenster). Reacties kunt u sturen naar n266@prvlimburg.nl.