Nieuwsbrief 6 Randweg N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 6 Randweg N266 Nederweert

Nieuwsbrief 6 Randweg N266 Nederweert

Randweg N266 Nederweert


De gemeente Nederweert, de provincie Limburg en een aantal belanghebbenden zetten in op een duurzame verbetering van de verbinding van de A2 met de N275 en N266. In de vorige nieuwsbrief over het project bent u geïnformeerd over de notitie Reikwijdte en Detailniveau en blikten we terug op de informatieavond in zaal Centraal. In deze nieuwsbrief nemen we de stand van zaken kort door en kunnen we u laten weten dat bureau Kragten de effecten bij de verschillende varianten zal gaan onderzoeken. 

Reikwijdte en detail
Om tot een betere verbinding te kunnen komen zijn tal van onderzoeken nodig, waaronder een studie naar de effecten van een nieuwe weg, de plan MER. In aanloop naar de plan MER is in 2012 met belanghebbenden, vertegenwoordigd in de werkgroep Stakeholders, de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld.

Varianten
In de NRD zijn mogelijke varianten van globale tracés opgenomen. Het document beschrijft ook wat onderzocht wordt, hoe het onderzocht wordt, wat de probleemstelling is, welke knelpunten er zijn, wat de doelstellingen zijn en welke oplossingen (alternatieven) onderzocht worden. Ook bestaand beleid, vastgestelde beleidsnota’s en -plannen zijn in de NRD meegenomen.

Nota Zienswijzen
Deze nota is gepresenteerd tijdens een informatieavond in zaal Centraal en heeft vervolgens ter inzage gelegen. Iedereen kon zijn of haar mening geven over de NRD (zienswijze) en deze indienen bij de provincie. De afgelopen maanden zijn deze zienswijzen beantwoord en verwerkt. De volgende stap in het proces is dat de Nota Zienswijzen wordt besproken met de werkgroep van belanghebbenden. Dit gebeurt op 21 februari. Nadat de resultaten van dit overleg zijn verwerkt zal de nota ter vaststelling worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten en het college van B&W van de gemeente Nederweert.

Nieuwe fase
Het project bevindt zich dan in een nieuwe fase omdat dan de effecten van de verschillende varianten daadwerkelijk op een groot aantal punten onderzocht kunnen worden door een onafhankelijk bureau. De provincie Limburg heeft, in overleg met de gemeente Nederweert, de opdracht voor dit onderzoek onlangs aanbesteedt. Het bureau Kragten is uitgekozen om de studie uit te voeren. Het bureau is gestart met de voorbereidingen van het onderzoek. De daadwerkelijke studie vindt pas plaats nadat de notitie Reikwijdte en Detailniveau met inachtneming van de ingediende en geaccordeerde Nota Zienswijzen, is vastgesteld.

Bureau Kragten
Kragten is een onafhankelijk adviesbureau voor de openbare ruimte. Het bureau heeft vele disciplines in huis zoals landschapsarchitectuur, stedenbouw, geodesie, civiele techniek en verkeersplanologie. Kragten werkt door heel Nederland. Vanuit de vestigingen in Roermond en ‘s-Hertogenbosch ondersteunen ze opdrachtgevers die zowel bij de overheid als bij particuliere organisaties te vinden zijn. Voorbeelden daarvan zijn Rijks- en Provinciale overheden, gemeenten, waterschappen, nutsbedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties en architectenbureaus. Voor meer informatie over Kragten, kijk op http://www.kragten.nl.

Afwegingsdocument
Op basis van de resultaten van de onderzoeken door Kragten zal een afwegingsdocument worden opgesteld. Het gemeentebestuur van Nederweert en het provinciebestuur beslissen uiteindelijk welke variant verder zal worden doorgerekend door middel van de Project Mer. Een Project Mer zoemt nog verder in op de details van de gekozen variant en kan ertoe leiden dat deze qua ligging nog enigszins moet worden aangepast. Pas daarna zal er een besluit worden genomen om de weg daadwerkelijk aan te leggen. Het Plan Mer zal op basis van de huidige planning eind 2013, begin 2014 klaar zijn. Uiteraard informeren we u tussentijds via deze nieuwsbrief en het Gemeente Contact over de vorderingen van de onderzoeken. In overleg met bureau Kragten zal er ook een openbare informatieavond worden ingepland.

Informatie
Alle actuele informatie en achterliggende documenten die horen bij het project Randweg N266 Nederweert zijn te vinden op de website van de provincie www.limburg.nl (typ N266 in het zoekvenster). Reacties kunt u sturen naar n266@prvlimburg.nl.