Nieuwsbrief 5 Randweg N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 5 Randweg N266 Nederweert

Nieuwsbrief 5 Randweg N266 Nederweert
Randweg N266 Nederweert


Op maandag 5 november vindt vanaf 19.00 uur in zaal Centraal een informatieavond plaats over het project Randweg N266 Nederweert. De gemeente Nederweert en de provincie Limburg zetten in op een duurzame verbetering van de verbinding tussen de provinciale weg N266 en de snelweg A2. Met een werkgroep van belanghebbenden, ook wel stakeholders genoemd, is de afgelopen maanden een aantal varianten besproken en bepaald. Deze worden tijdens de bijeenkomst toegelicht. U bent van harte welkom.

Waarom een nieuwe weg?
De huidige N266 doorsnijdt de kernen Nederweert en Budschop. Dat heeft nadelige gevolgen voor de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de verkeerscirculatie in deze kernen. Het heeft ook een negatieve invloed op de bereikbaarheid van Nederweert en Midden-Limburg in regionaal opzicht. Een betere en duurzame verbinding en bereikbaarheid bieden kansen voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen in Nederweert en de regio.

Samen met belanghebbenden
De provincie en de gemeente hechten aan de inbreng van belanghebbenden. Daarvoor is een zogenaamde werkgroep Stakeholders opgericht. Wilt u weten wie er allemaal in de werkgroep zit? Kijk op www.nederweert.nl of neem contact op met de gemeente via tel. (0495) 677111. De afgelopen maanden zaten de belanghebbenden en de projectgroep van de provincie en de gemeente regelmatig aan tafel om samen een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op te stellen.

Reikwijdte en detail
Om tot een nieuwe weg te kunnen komen, moeten de nodige onderzoeken plaatsvinden. De notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft o.a. wat er wordt onderzocht, hoe het wordt onderzocht, wat de probleemstelling is, welke knelpunten er zijn, wat de doelstellingen zijn en welke oplossingen (alternatieven) onderzocht worden. Ook bestaand beleid, vastgestelde beleidsnota’s en -plannen worden in de NRD meegenomen.

Zes varianten
Met de werkgroep van belanghebbenden zijn ook mogelijke varianten van globale tracés besproken. De werkgroep kon daar varianten aan toevoegen. De mogelijke tracés zijn vervolgens opnieuw besproken. Dit heeft geleid tot zes varianten die in aanmerking komen voor een milieueffectenstudie. Deze studie moet in beeld brengen in welke mate de verschillende varianten aan de doelstellingen voldoen, wat de gevolgen van de verschillende gekozen varianten zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om negatieve gevolgen te voorkomen of te beperken. Zover is het echter nog niet. De verwachting is dat de effectenstudie in het eerste kwartaal van 2013 van start kan gaan.

Reageren
Voor die tijd willen de provincie en de gemeente iedereen informeren over de verschillende varianten en waarom deze gekozen zijn. Verder krijgt u de gelegenheid om te reageren. Dat kan op diverse manieren. Bijvoorbeeld via de werkgroep van belanghebbenden. Maar ook door het indienen van een zienswijze. Na het afwegen van alle inbreng en zienswijzen wordt besloten op welke wijze de milieueffectenstudie wordt uitgevoerd.

Beslissen
Op basis van de resultaten van deze studie wordt een afwegingsdocument opgesteld. Het gemeentebestuur van Nederweert en het provinciebestuur beslissen uiteindelijk hoe de verbeterde verbinding tussen de N266 en de A2 tot stand kan worden gebracht. Dat moment dient zich op basis van de huidige planning eind 2013, begin 2014 aan.

Informatieavond
Zoals gezegd liggen er nu zes varianten voor die de projectgroep van de provincie en gemeente en de werkgroep van belanghebbenden graag nader willen onderzoeken. Deze zijn vastgelegd in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op maandag 5 november worden de varianten in zaal Centraal in de Kerkstraat in Nederweert gepresenteerd en wordt ook meer verteld over het vervolgtraject.

Informatie
Alle actuele informatie en achterliggende documenten die horen bij het project Randweg N266 Nederweert zijn te vinden op de website van de provincie www.limburg.nl. Reacties kunt u sturen naar n266@prvlimburg.nl.