Nieuwsbrief 49 Project N266 - N275 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 49 Project N266 - N275 Nederweert

Nieuwsbrief 49 Project N266 - N275 Nederweert


Project N266 – N275 Nederweert

De gemeente Nederweert en de Provincie Limburg werken aan het verbeteren van de verbinding N266 – N275. Dan doen ze samen met belanghebbenden en belangstellenden. De gemeenteraad en Provinciale Staten hebben daarbij de voorkeur uitgesproken voor het zogenaamde Nieuwe Alternatief. Bij dit alternatief worden verschillende knelpunten op de bestaande wegen opgepakt. Het gaat onder meer om de aanleg van een rotonde op de Randweg West ter hoogte van de voetbalvelden, het verbreden van de rotonde in Nederweert-Eind, een nieuwe fiets- en voetgangersbrug bij het Total Tankstation en een nieuwe fiets- en voetgangersbrug tussen Budschop en Nederweert ter hoogte van de Schoolstraat. Het Nieuwe Alternatief kwam tot stand met de inbreng van stake- en shareholders.

In het Nieuwe Alternatief is ook een fiets- en voetgangerstunnel opgenomen onder de N275 tussen de Rijksweg Zuid (de oude weg naar Weert) en Staat. Op verzoek van een aantal share- en stakeholders zijn ook de mogelijkheden onderzocht voor de aanleg van een onderdeel van de snelfietsroute Weert – Venlo. Het gaat dan om het deel tussen Weert en Nederweert.

Advies gevraagd

In de aanloop naar de Statenvergadering is het idee geopperd om in plaats van de fietstunnel bij de Zuid-Willemsvaart een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart aan te leggen. Deze brug past beter in het concept van de snelfietsroute. Voordat er een bestuurlijke keuze tussen de brug en de tunnel wordt gemaakt, zijn de stake- en shareholders hierover om advies gevraagd. In verband met de coronamaatregelen gebeurde dit via mail.

Binnengekomen reacties

Er kwamen 15 reacties binnen. Er is divers gereageerd. Onderdelen waarop de afweging tussen de tunnel en de brug plaatsvindt zijn: verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, directheid, lokaal netwerk, regionaal netwerk, comfort voor de fietser, ruimtelijke inpassing en kosten. Zes stakeholders spreken hun voorkeur uit voor een brug, drie zijn voorstander van de tunnel, één organisatie heeft te weinig informatie om een standpunt te kunnen bepalen, drie stakeholders geven geen standpunt. Twee organisaties hebben geen voorkeur. Vier stakeholders adviseren om, los van de keuze tussen brug of tunnel, de toekomstige sluiting van de oversteek bij de Lindenstraat kritisch te bekijken.

Planning

De reacties nemen we mee en verwerken we in een ambtelijk advies. Dit advies bieden we in het najaar van 2020 aan aan de gemeenteraad van Nederweert. Duidelijk is dat de brug en tunnel verschillend scoren op de punten waarop ze beoordeeld zijn. Het gewicht dat aan de verschillende onderdelen kan worden toegekend, is uiteindelijk vooral een afweging die de gemeente dient te maken. De ingebrachte adviezen van de stake- en shareholders zijn hierbij erg belangrijk. Provinciale Staten neemt volgens de huidige planning eind 2020 een besluit over de snelfietsroute.

Faseovergang

Omdat zowel de gemeenteraad als Provinciale Staten hebben ingestemd met het Nieuwe Alternatief, komt het project in een nieuwe fase terecht, de “haalbaarheidsfase”. In deze fase stelt het projectteam een schetsontwerp op en wordt er een aantal verkennende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van ruimtelijke ordening, bodem, verkeer, water, landschap, flora en fauna, akoestiek, etc. Met de uitkomsten van deze onderzoeken wordt in een volgende fase een definitief ontwerp gemaakt worden. De planning is dat de haalbaarheidsfase tot medio 2021 duurt. Over de voortgang van de haalbaarheidsfase informeren we u in de komende nieuwsbrieven.