Nieuwsbrief 48 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 48 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 48 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Logo nieuwsbrief

Wegverbinding A2 - N275 - N266
 

Provinciale Staten

Op vrijdag 29 mei besprak de provinciale commissie Mobiliteit en duurzaamheid het project N266 – N275 Nederweert en de financiering van het project. De commissie sprak haar waardering uit voor het heldere statenvoorstel en de inzet van wethouder Cuijpers voor uitvoering van nagenoeg het hele Nieuwe alternatief. De commissie stemde unaniem in met uitvoering van de volgende onderdelen:

  • Een brug over de Zuid-Willemsvaart met aansluiting op de N266 ter hoogte van de Schoolstaat
  • Een fietstunnel onder de N275 of fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van de Randwegbrug
  • Capaciteitsverruiming van de rotonde op de N275 bij Nederweert-Eind
  • Een fietsbrug over de N275 ter hoogte van de Nikkelstaat
  • Verbeteringen voor de doorstroming bij de A2
  • De aanleg van een rotonde in Randweg West ter hoogte van De Bengele.

De commissie besloot dat het voorstel als hamerstuk behandeld kan worden tijdens de vergadering van Provinciale Staten (PS) op maandag 29 juni 2020.

Nieuwe naam project

Tot nu toe was de naam van het project Randweg N266 Nederweert. Door de keuze van PS voor het Nieuwe alternatief is deze naam achterhaald. De aanleg van een randweg is immers van de baan. Het voorstel aan PS is om de naam te wijzigen in N266 – N275 Nederweert.

Snelfietsroute Weert – Nederweert

Tijdens het opstellen van het Nieuwe alternatief is door stake- en shareholders aangedrongen op een verbetering van de fietsroute tussen Nederweert en Weert. Daarom is er samen met de gemeente Weert een quickscan “Snelfietsroute Weert – Nederweert” opgesteld. Deze quickscan is hierna besproken met de provincie. De provincie vindt de aanleg van een snelfietsroute zeer kansrijk. Een besluit door PS over de snelfietsroute wordt einde 2020 verwacht. Tijdens het overleg met de provincie is het idee geboren om in plaats van de geplande fietstunnel een -brug over de Zuid-Willemsvaart aan te leggen, direct ten zuiden van de Zuid-Willemsvaart.

Fietsbrug of fietstunnel

Het Nieuwe alternatief is opgesteld in samenspraak met stakeholders (regionale organisaties) en shareholders (lokale organisaties). De voor- en nadelen tussen brug of tunnel zijn nog niet besproken met deze groep. Ook moet de gemeenteraad hierover nog een besluit nemen. Vanwege de coronacrisis is een gezamenlijk overleg op dit moment niet mogelijk. Daarom is gekozen voor een schriftelijke consultatieronde, eventueel aangevuld met overleggen tussen gemeente en individuele stake- en shareholders. Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen heeft een extern adviesbureau een quickscan opgesteld met de belangrijkste voor- en nadelen. Deze quickscan kunt u onder aan deze pagina downloaden. De planning is dat de raad in het najaar hierover een besluit kan nemen. Dit besluit heeft de provincie nodig voordat PS eind 2020 een standpunt kan innemen over de snelfietsroute.

Afbeelding: Brug
Samen met stakeholders zetten we de komende tijd de voor- en nadelen op een rij van een nieuwe fietsbrug langs de Randwegbrug over de Zuid Willemsvaart of een fietstunnel onder de N275 die Staat met de Rijksweg Zuid verbindt.

Nieuwe groep stake- en shareholders

Ambtelijk wordt er nu een projectplan opgesteld voor de vervolgfase. De komende maanden wordt er gewerkt aan uitwerking van de verschillende projectonderdelen. Deze onderdelen willen weer in samenspraak met de direct belanghebbenden uitwerken. Bij de ontwikkeling van het Nieuwe alternatief is vooral gekeken naar de het algemeen belang van dit project. Omdat er besloten  is om geen Randweg meer aan te leggen, wordt de groep stake- en shareholders gewijzigd. Er vallen enkele organisaties af en er worden direct belanghebbenden toegevoegd. Indien u van mening bent dat u bij de uitwerking van het project betrokken moet worden, dan kunt u dit doorgeven via info@nederweert.nl o.v.v.  Project N266 – N275 Nederweert. U krijgt vervolgens bericht in welke vorm u bij het project betrokken wordt.