Nieuwsbrief 47 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 47 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 47 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Wegverbinding A2 - N275 - N266

Afspraken tussen provincie en gemeente over scope en financiering

Op vrijdag 14 februari 2020 stelde Provinciale Staten (PS) het bezuinigingsvoorstel Heroverweging Mobiliteitsopgaven en -ambities 2020-2023 unaniem vast. Hoewel het Nieuwe alternatief voor de verbetering van de verbinding A2-N275-N266 in Nederweert deel uitmaakte van dit voorstel, heeft PS over dit project nog geen besluit genomen. De provincie wilde alleen de toe- en afritten bij de A2 aanpassen, de fietsbrug bij de Nikkelstraat aanleggen en de doorstroming bij de rotonde Nederweert-Eind verbeteren. De gemeente vond dat het volledige Nieuwe alternatief uitgevoerd moest worden. PS heeft aan Gedeputeerde Staten (GS) de opdracht gegeven om voor de zomervakantie met een gedragen integraal voorstel te komen voor de N266/N275 Nederweert.

De afgelopen maand bekeken provincie en gemeente hoe het Nieuwe alternatief uitgevoerd en betaald kan worden. Inmiddels ligt er een voorstel waar gedeputeerde Mackus en het college van B&W van Nederweert zich in kunnen vinden.

Voorstel

Het voorstel gaat uit van het uitvoeren van de volgende onderdelen:

  • Aanleggen van fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van de Schoolstraat (4)
  • Aansluiten van deze fietsbrug op N266 (8)
  • Aanleggen van fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart of fietstunnel onder de N275 bij de Randwegbrug (12 of 24)
  • Aanleggen van fietsbrug over N275 bij de Nikkelstraat (14)
  • Verbeteren van toe- en afritten N275/A2 (16)
  • Aanleggen van rotonde De Bengele (17)
  • Verbeteren van rotonde Nederweert-Eind (23)

Fietsbrug of fietstunnel

Bij het onderzoek voor de snelfietsroute tussen Weert en Nederweert kwam het idee naar voren om de fietstunnel te vervangen door een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart, direct ten zuiden van de Randwegbrug. Zowel de fietsbrug als de fietstunnel hebben voor- en nadelen. De kosten van een fietstunnel of fietsbrug zijn nagenoeg gelijk. Na afstemming met de stake- en shareholders en afhankelijk van de uitkomst van het fietsplan Noord- en Midden-Limburg, wordt hierover in de tweede helft van 2020 een besluit genomen.

Snelfietsroute

Tijdens het overleg met de gedeputeerden Mackus en Brugman is ook de snelfietsroute Weert-Venlo en vooral het gedeelte Weert-Nederweert besproken. De snelfietsroute Weert-Nederweert past binnen het provinciaal beleidskader Fiets. Of de verbinding er komt, is afhankelijk van de uitkomsten van het fietsplan Noord- en Midden-Limburg. De gemeenten Weert en Nederweert steunen in ieder geval de realisatie van dit deel van de snelfietsroute. Een fietstunnel onder de N275 of de fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van de N275 past goed in de fietsverbinding Weert-Venlo.

Planning

De projectgroep die het aangepaste plan heeft uitgewerkt, verwacht dat het voorstel voor de zomervakantie ter besluitvorming aan Provinciale Staten kan worden aangeboden. Eind 2020 wordt het besluit over het fietsplan Noord- en Midden-Limburg verwacht.