Nieuwsbrief 46 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 46 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 46 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Wegverbinding A2 - N275 - N266

Besluit Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) heeft op 14 februari 2020 het Statenvoorstel “Heroverweging Mobiliteitsopgaven en -ambities 2020 – 2023” unaniem vastgesteld. Het Nieuwe alternatief voor de verbetering van de wegverbinding A2 – N275 – N266 maakte deel uit van dit bezuinigingsvoorstel.

In het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel van GS werd voorgesteld om alleen de kruispunten bij de A2 / Randweg West (16), de fietsbrug over de N275 bij de Nikkelstraat (14) en de verbetering van de rotonde bij Nederweert-Eind (23) uit te voeren. De stake- en shareholders en de gemeente Nederweert zijn het hiermee oneens. Ze vinden dat het Nieuwe alternatief integraal moet worden uitgevoerd.


Overzicht bezuinigingsvoorstel provincie voor het Nieuwe alternatief

Nieuw voorstel over de N266 / N275 Nederweert

Het Nieuwe alternatief is in opdracht van PS opgesteld in overeenstemming met het provinciale Mobiliteitsplan. Bij het Nieuwe alternatief staan de lokale en regionale gebiedsopgaven centraal en de manier waarop Mobiliteit hier een bijdrage kan leveren. Om een verantwoorde keuze te kunnen maken is besloten om voor de zomervakantie een nieuw voorstel over de N266 / N275 Nederweert aan PS voor te leggen. Gedeputeerde Mackus zegde tijdens de Statenvergadering toe dat bij een eventuele volledige uitvoering van het Nieuwe alternatief voldoende budgetten beschikbaar blijven. Tijdens de PS-vergadering is ook gezegd dat de aanleg van een randweg voor de Provincie, mede door het advies van de gemeenteraad, definitief van de baan is.

Gezamenlijk voorstel aan PS en eventueel aan de gemeenteraad

De komende weken werken de provincie en de gemeente samen constructief aan een integraal voorstel voor PS. Dat voorstel moet duidelijk maken of de fietstunnel onder de N275 (12), de rotonde De Bengele (17) en de stoplichten bij de Schoolstraat (10) onderdeel blijven van het project en hoe de financiering hiervan geregeld wordt. Wanneer deze onderdelen niet gehandhaafd blijven of wanneer er een andere financiële verdeelsleutel tussen de provincie en gemeente wordt afgesproken, wordt het voorstel ook ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Besluitvorming door PS is voorzien voor de zomer van 2020.