Nieuwsbrief 45 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 45 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 45 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Wegverbinding A2/N266 Nederweert

In de raadsvergadering van 17 december 2019 kondigde wethouder Cuijpers aan dat de provincie een bezuinigingsvoorstel doet over een groot aantal infrastructurele projecten. Het verbeteren van de wegverbinding A2-N275-N266 in Nederweert maakt hier deel van uit. In deze nieuwsbrief leest u meer over de gevolgen van het bezuinigingsvoorstel. Op 9 januari vindt vanaf 19.30 uur in de raadzaal een informatieavond plaats naar aanleiding van dit bezuinigingsvoorstel. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Advies gemeenteraad

Hoe zat het ook alweer? De gemeenteraad van Nederweert adviseerde op 9 juli 2019 aan Provinciale Staten (PS) om te kiezen voor het nieuwe alternatief voor verbetering van de verbinding A2-N275-N266. Het nieuwe alternatief voorziet niet in de aanleg van een randweg ten noordoosten van Nederweert, maar in verbetering op negen punten op het bestaande tracé.

Bezuinigingsdoelstelling Provincie Limburg

Volgens planning zou PS deze maand (december 2019) definitief kiezen tussen het randwegalternatief en het nieuwe alternatief. De provincie legde zich echter een forse bezuinigingsopdracht op van € 200 miljoen voor meerdere (infrastructurele) projecten verspreid over de provincie. Gedeputeerde Staten (GS) besloot in het najaar om het verbeteren van de verbinding A2-N275-N266 hieraan te koppelen. De planning is dat PS nu op vrijdag 7 februari een besluit neemt over de bezuinigingen en over de verbetering van de verbinding A2-N275-N266.

Voorstel van GS aan PS

De Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL) en de gemeenteraad van Nederweert adviseerden PS dus eerder om te kiezen voor het nieuwe alternatief. GS namen beide adviezen over en stellen aan PS nu voor om te kiezen voor het nieuwe alternatief, maar om slechts een beperkt aantal onderdelen hiervan uit te voeren.

De onderdelen die volgens GS moeten doorgaan zijn:

  1. Verbetering van de verkeersdoorstroming op de twee kruispunten Randweg West-Randweg Zuid en Randweg Zuid-A2 (16).
  2. De aanleg van een fiets-voetgangersbrug over de N275 ter hoogte van tankstation Total en het opheffen van de fietsoversteek bij McDonald's (14).
  3. Het verbeteren van de verkeersdoorstroming van de rotonde bij Nederweert-Eind (23).

De onderdelen die volgens GS niet worden uitgevoerd zijn:

  1. De aansluiting van de fiets-voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart op Aan Vijftien ter hoogte van de Schoolstraat (8).
  2. De aanleg van de fiets-voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart (4).
  3. De verbetering van de N266 tussen de rotonde Hoebenakker en Randweg Zuid (10).
  4. De verbetering van de N266 door de verbreding van het fietspad tussen de N275 en Brug 15 (11).
  5. De aanleg van de fietstunnel onder de N275 ter hoogte van de Zuid-Willemsvaart (12).
  6. De aanleg van de rotonde in Randweg West ter hoogte van De Bengele (17).

Teleurstelling college

Het college van B&W van Nederweert is teleurgesteld over de manier waarop het bezuinigingsvoorstel is doorgevoerd. Het nieuwe alternatief is op nadrukkelijk verzoek van Provinciale Staten opgesteld volgens de uitgangspunten van het Provinciaal mobiliteitsplan. Het is zelfs één van de twee provinciale pilots. Volgens dat plan staan de gebiedsopgaven centraal en wordt gekeken hoe mobiliteit hieraan een bijdrage kan leveren. Verkeersknelpunten kunnen op meerdere manieren worden opgelost.

Oud beleid

Het nieuwe alternatief voorziet in het oplossen van knelpunten op de bestaande N275 én in het verbeteren van fietsverbindingen. Bij het bezuinigingsvoorstel van de provincie wordt vooral op de oude manier naar (auto)verkeer gekeken. Onderdelen die belangrijk zijn voor realisatie van de gebiedsopgaven, de toekomst van Nederweert én het verbeteren van de drukke fietsverbindingen worden rücksichtslos wegbezuinigd.

Alternatieven om enkele onderdelen toch nog uit te voeren

Door de provinciale bezuinigingen wordt ook de GOML-subsidie van maximaal € 4,85 miljoen niet volledig benut. Het college van burgemeester en wethouders zal afhankelijk van het besluit van PS de mogelijkheden onderzoeken om met GOML-subsidie toch nog één of meerdere onderdelen van het nieuwe alternatief te realiseren. Uiteindelijk moet de gemeenteraad hierover een besluit nemen.

Informatieavond in januari 2020

Het nieuwe alternatief is opgesteld samen met stakeholders (vertegenwoordigers koepelorganisaties) en shareholders (vertegenwoordigers bewonersorganisaties). Tijdens een informatieavond op donderdag 9 januari 2020, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis van Nederweert, willen wij de stakeholders, shareholders en andere belanghebbenden informeren over de bezuinigingen en het besluitvormingsproces. Ook willen wij afstemmen over de mogelijkheden voor een volledige benutting van de GOML-subsidie.