Nieuwsbrief 44 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 44 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 44 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Wegverbinding A2/N266 Nederweert


Provincie beslist in februari over voorkeursalternatief N266/N275

Het lijkt stil rond het project N266/N275. Deels is dat zo. Deels ook niet. Het overleg met de verschillende partijen gaat door. Bijvoorbeeld met de provincie, de gemeente Weert en het netwerkberaad van Samenwerking Midden-Limburg. Tijd voor een update.

Verbeteren van huidige verbinding

Op 9 juli steunde de gemeenteraad van Nederweert het voorstel van het college van B&W om te komen tot een verbetering van de huidige verbinding N275-N266 én de herinrichting van de kanaalzone tussen Nederweert en Budschop. Daarmee was de aanleg van een randweg voor de gemeente van de baan.

Snelfietsverbinding

De raad was ook positief om te komen tot een snelfietsverbinding tussen Nederweert en Weert. Ambtelijk en bestuurlijk is daar met Weert en de provincie over gesproken.

Bezuinigingen

Het voorstel van het college, met het advies van de gemeenteraad, is vervolgens aangeboden aan Provinciale Staten (PS). De verwachting was dat PS eind dit jaar een besluit zou nemen over het project. De provincie heeft echter een flinke bezuinigingsopdracht voor haar infrastructurele projecten. Hieronder valt ook het project N266/N275.

Keuze op basis van totaal pakket

De provincie wil eerst een keuze maken in het totale pakket aan bezuinigingen voordat over individuele projecten wordt besloten. Dit zorgt voor vertraging. Het besluit van Provinciale Staten (PS) staat momenteel gepland voor de vergadering van 7 februari 2020.

Subsidie

Om een subsidie voor de N266/N275 van de samenwerkende gemeenten in Midden-Limburg (GOML-subsidie) veilig te stellen, moet er voor 31 december 2019 door Gedeputeerde Staten (GS) uitstel van de realisatietermijn zijn verleend. Daarnaast moet de omschrijving van het project zijn vastgesteld.

Besluit

Omdat PS pas in 2020 over het voorkeursalternatief beslissen, is de termijn van 31 december 2019 niet haalbaar. Daarom heeft het provinciebestuur besloten om de termijn voor de GOML-subsidie op te schuiven naar 1 juli 2020. Hierdoor komt de bijdrage die eerder door de samenwerkende gemeenten is toegezegd niet in gevaar.

Doorpakken

Wethouder Cuijpers hoopt dat de provincie voortvarend een besluit neemt over het totale bezuinigingspakket. “Er is gewerkt volgens de nieuwe mobiliteitsvisie van de provincie en er zijn toezeggingen gedaan. We willen graag doorpakken en aan de slag met het verbeteren van de verkeersinfrastructuur”, aldus de wethouder.