Nieuwsbrief 43 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 43 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 43 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nummer 43-10 juli 2019

Wegverbinding A2/N266 Nederweert

Gemeenteraad steunt voorstel verbeteren verbindingen Nederweert

De gemeenteraad van Nederweert steunt het voorstel van het college van B&W om te komen tot een verbetering van de huidige verbinding A2-N275-N266 én de herinrichting van de kanaalzone tussen Nederweert en Budschop. Daarnaast is de raad positief om te komen tot een snelfietsverbinding tussen Nederweert en Weert. Dat bleek dinsdag 9 juli tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis. Het voorstel van het college wordt met het advies van de gemeenteraad aangeboden aan Provinciale Staten (PS). Eind dit jaar nemen PS een besluit over het project N266/N275 Nederweert.

Het verbeteren van de verbinding tussen de A2, N275 en N266 kent een lange voorgeschiedenis. In de regiovisie Midden-Limburg van december 2008 werd een randweg voorgesteld ten noordwesten van Nederweert. Op 4 november 2011 namen PS een motie aan waarin ze Gedeputeerde Staten (GS) opriepen een plan uit te werken voor het realiseren van deze randweg. In 2014 werd voor het project een Plan-MER met afwegingsnotitie opgeleverd.

Voorkeursvariant

De (voorkeurs)variant in het Plan-MER ging uit van een randweg met een aansluiting op de N266 ten zuiden van Brug 14 en een aansluiting op de N275 ter hoogte van de bestaande Randweg West. Hierna is een structuurvisie Randweg Nederweert opgesteld en in procedure gebracht. PS stelden deze structuurvisie op 29 september 2017 echter niet vast. PS wilde namelijk naast het Randwegalternatief een tweede alternatief uitgewerkt hebben, waarna PS een keuze maakt tussen één van beide alternatieven.

Nieuw alternatief

Er kwam een nieuw alternatief, op het bestaande tracé van de N266, na een uitgebreid participatietraject. Het alternatief is opgesteld en uitgewerkt volgens het mobiliteitsplan van de Provincie. Dat plan gaat uit van ‘niet meer asfalt, tenzij’. Volgens een aantal onderzoeken is het verkeer op de huidige wegen nog te verbeteren. Het nieuwe alternatief kent daarvoor een groot pakket maatregelen voor het huidige tracé. Het gaat onder meer om het aanpassen van de aansluitingen A2-N275 (15) en N275-Randweg West (16),

Veiligheid

Het verbeteren van de veiligheid van fietsers is een belangrijk punt. Daarvoor moeten de aanleg van ongelijkvloerse fiets- en voetgangersoversteken over de N275 ter hoogte van Rijksweg Zuid (12) en de Nikkelstraat (14) en het opheffen van het gelijkvloerse kruispunt voor fietsers en voetgangers oversteken bij de Lindenstraat en Randweg West zorgen.

Doorstroming

Andre maatregelen zijn een rotonde met parallelwegen in de Randweg West ten westen van De Bengele (17), de aanpassing van de stoplichtafstelling bij de aansluiting N275 en N266 (11) en het verruimen van de rotonde bij Nederweert-Eind (23). Dit moet de doorstroming bevorderen.

Toekomstgericht

Tijdens de drukbezochte raadsvergadering keken de fracties terug op de afgelopen jaren van het project en de verschillende ontwikkelingen. Er waren drie insprekers die hun mening gaven over het verbeteren van de verbindingen rond Nederweert. De afgelopen jaren was de mogelijke komst van een randweg een veelbesproken onderwerp. Ook nu liepen de meningen uiteen. Er werd enkele keren geschorst. Uiteindelijk stemde een meerderheid van de raad voor het voorstel van het college.

Verbindingen

Volgens wethouder Cuijpers biedt het gekozen alternatief een goede oplossing voor de verkeerskundige en mobiliteitsknelpunten. Zowel de verkeersdoorstroming als de verkeersveiligheid worden verbeterd. Er is ook sprake van een robuuste toekomstgerichte regionale verbinding (N266 én N275). Door aanleg van de rotonde bij de Schoolstraat, wordt de snelheid van het verkeer op de provinciale weg verminderd. Ook kan de nog aan te leggen fiets- en voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart op deze rotonde worden aangesloten. De barrière tussen Nederweert en Budschop wordt hierdoor enigszins verminderd. Het nieuwe alternatief kan worden uitgevoerd binnen het vastgestelde budget. Bij een randweg zouden er fors extra middelen door PS en de gemeente beschikbaar moeten worden gesteld.

Het voorstel van het college gaat uit van:

  1. Het advies van 28 oktober 2014 met betrekking tot het voorkeursalternatief in te trekken;
  2. Provinciale Staten te adviseren om het nieuwe alternatief vast te stellen als het voorkeursalternatief;
  3. De herinrichtingsplannen voor de Kanaalzone voor beide alternatieven vast te stellen;
  4. Te besluiten om na de realisatie van het voorkeursalternatief de plannen voor de Kanaalzone die horen bij het voorkeursalternatief uit te voeren en hiervoor in de meerjarenbegroting 2020-2023 de benodigde financiële middelen te reserveren;
  5. De realisatie van de snelfietsroute Weert-Nederweert na te streven en hiervoor eventuele restant budgetten voor de N266/N275 aan te wenden.

Hoe nu verder?

Het advies van de gemeenteraad wordt op korte termijn aangeboden aan PS. Het provinciebestuur neemt hierna een besluit en legt dit voor aan PS. Dat gebeurt naar verwachting aan het einde van dit jaar. Na het besluit van PS kan een begin worden gemaakt met de verdere uitwerking van het gekozen alternatief.