Nieuwsbrief 42 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 42 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 42 Wegverbinding A2-N266 NederweertWegverbinding A2/N266 Nederweert


De onderzoeken met betrekking tot een randweg, het nieuwe alternatief (bestaande tracé) en de herinrichtingsmogelijkheden voor de Kanaalzone voor beide alternatieven zijn afgerond. Op dinsdag 12 juni vond er een druk bezochte themaraad plaats over het onderwerp.

De presentatie(s) tijdens de themaraad zijn het sluitstuk van een lange reeks onderzoeken om een goede keuze te kunnen maken tussen de twee overgebleven alternatieven. Er is onder andere gekeken naar de Gebiedsontwikkeling van de Kanaalzone en de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse. De themaraad was bedoeld om raadsleden zo goed mogelijk te informeren in aanloop naar de raadsvergadering van 9 juli. In die bijeenkomst wordt de raad gevraagd een advies aan Provinciale Staten uit te spreken.

Op donderdag 14 juni behandelde het college van B&W het onderwerp in een extra vergadering. Op basis van alle beschikbare informatie stelt het college het volgende voor aan de gemeenteraad.

  1. Advies van 28 oktober 2014 met betrekking tot het voorkeursalternatief in te trekken;
  2. Provinciale Staten te adviseren om het Nieuwe alternatief vast te stellen als het voorkeursalternatief;
  3. De herinrichtingsplannen voor de Kanaalzone voor beide alternatieven vast te stellen;
  4. Te besluiten om na de realisatie van het voorkeursalternatief de plannen voor de Kanaalzone die horen bij het voorkeursalternatief uit te voeren en hiervoor in de meerjarenbegroting 2020-2023 de benodigde financiële middelen te reserveren;
  5. De realisatie van de snelfietsroute Weert – Nederweert na te streven en hiervoor eventuele restant budgetten voor de N266 / N275 aan te wenden.

De raadsvergadering van 9 juli begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Voor diegene die niet bij de themaraad aanwezig was kan onderstaand de presentatie en de onderliggende rapportages downloaden.