Nieuwsbrief 41 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 41 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 41 Wegverbinding A2-N266 NederweertWegverbinding A2/N266 Nederweert


Provinciale waardering voor zorgvuldigheid van onderzoeken

Voorbereid op weg naar besluitvorming

De onderzoeken met betrekking tot een randweg, het nieuwe alternatief (bestaande tracé) en de herinrichtingsmogelijkheden voor de Kanaalzone voor beide alternatieven zijn afgerond. Op dinsdag 11 juni is er om 19.30 uur een themaraad en worden de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd. Iedereen is welkom om daarbij aanwezig te zijn. De Provinciale Commissie voor Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL) heeft de stukken al beoordeeld. Ze spreekt haar waardering uit voor de zorgvuldigheid en volledigheid van de onderzoeken.

Het verbeteren van de verbinding tussen de A2, N275 en N266 kent een lange voorgeschiedenis. In de regiovisie Midden-Limburg van december 2008 wordt een voorstel gedaan voor een randweg ten noordwesten van Nederweert. Op 4 november 2011 nam Provinciale Staten (PS) een motie aan waarin Gedeputeerde Staten werd opgeroepen een plan uit te werken voor het realiseren van deze randweg. In 2014 is voor het project een Plan-MER met afwegingsnotitie opgeleverd.                                                                                                                                          

Voorkeursvariant

De (voorkeurs)variant in het Plan-MER betrof een randweg met een aansluiting op de N266 ten zuiden van Brug 14 en een aansluiting op de N275 ter hoogte van de bestaande Randweg West. Hierna is een structuurvisie Randweg Nederweert opgesteld en in procedure gebracht. De structuurvisie is op 29 september 2017 niet door PS vastgesteld. In plaats daarvan besloot PS te willen kunnen kiezen uit twee alternatieven, waaronder het Randwegalternatief.

Nieuw alternatief

Het nieuwe alternatief, op het bestaande tracé van de N266, kwam er na een uitgebreid participatietraject. Het is opgesteld en uitgewerkt volgens het mobiliteitsplan van de Provincie. In het nieuwe alternatief wordt een samenhangend pakket maatregelen getroffen aan het huidige tracé. Het gaat onder meer om het aanpassen van de aansluitingen A2-N275 (15) en N275-Randweg West (16), de aanleg van ongelijkvloerse fiets- en voetgangersoversteken over de N275 ter hoogte van Rijksweg Zuid (12) en de Nikkelstraat (14) en het opheffen van het gelijkvloerse kruispunt voor fietsers en voetgangers oversteken bij de Lindenstraat en Randweg West. Andere maatregelen zijn een rotonde met parallelwegen in de Randweg West ten westen van De Bengele (17), de aanpassing van de VRI-afstelling bij de aansluiting N275 en N266 (11) en het verruimen van de rotonde bij Nederweert-Eind (23).

Afbeelding: Projectalternatieven

Kanaalzone

In de Kanaalzone worden de volgende maatregelen voorgesteld. Zo zijn er de aanleg van een fiets-voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van de Schoolstraat (4) en de aanleg van een rotonde in de N266 ter hoogte van de Schoolstraat (8) om de brug mogelijk te maken. Ook is er de aanleg van een parkgebied aan de zijde van Budschop in samenhang met een wandelpad aan de oever van de Zuid-Willemsvaart aan de zijde van Nederweert, waardoor Budschop en Nederweert beter met elkaar worden verbonden. Als onderdeel van het project is ook gekeken naar de mogelijkheid van een snelfietsroute tussen Weert en Nederweert.

Toekomstgericht

Wethouder Cuijpers is blij dat de onderzoeken zijn afgerond. “Beide alternatieven geven een oplossing voor de verkeerskundige en mobiliteitsknelpunten. Zowel de verkeersdoorstroming als de verkeersveiligheid worden in beide alternatieven verbeterd. In allebei de varianten is er ook sprake van een robuuste toekomstgerichte regionale verbinding (N266 én N275). De kwalitatieve verschillen tussen beide varianten liggen op het gebied van de leefbaarheid en gebiedsontwikkeling. We hebben wel te maken met een groot verschil in de kosten tussen beide alternatieven.”

Themaraad

Tijdens de themaraad krijgt de raad een uitgebreide uitleg over de uitkomsten van de MKBA, de inhoud en (financiële) consequenties van de twee alternatieven en de herinrichting van de Kanaalzone. Daarnaast geeft de wethouder een toelichting op andere grote opgaves die Nederweert in de toekomst heeft. Zo kan de raad zich maximaal voorbereiden voor de besluitvorming op dinsdag 9 juli. In die raadsvergadering wordt de raad gevraagd een advies aan PS uit te spreken voor één van de alternatieven en een besluit te nemen ten aanzien van de uitgangspunten en de financiële middelen voor het realiseren van de gebiedsontwikkeling in de Kanaalzone voor beide alternatieven. De themaraad vindt plaats in de raadzaal op dinsdag 11 juni en begint om 19.30 uur.