Nieuwsbrief 40 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 40 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 40 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert

Werkbijeenkomst Provinciale Staten en gemeenteraad

In 2018 is samen met (inhouds)deskundigen van betrokken organisaties (stakeholders) en vertegenwoordigers van lokale belangengroepen en buurtverenigingen (shareholders) gekeken hoe de wegverbinding tussen de A2 en de N266 kan worden verbeterd en hoe, in samenhang hiermee, de Kanaalzone zodanig kan worden ingericht dat deze een optimale meerwaarde heeft voor Nederweert en Budschop. Deze plannen zijn vervolgens verder uitgewerkt.

Om te komen tot een goede keuze voor de uiteindelijke optimalisatie van de wegverbinding tussen A2 en N266 in Nederweert, is het van belang dat allerhande factoren zorgvuldig worden afgewogen. Dat dit kan leiden tot een kostenverhoging, is een voor de hand liggende conclusie, al was het maar wegens indexering van kosten. Ook de doorberekening van risico’s en kosten voor aanvullende wensen en maatregelen, kunnen zorgen voor uiteindelijke kostenverhoging. Of deze kosten allemaal gemaakt worden is afhankelijk van de keuzes die Provinciale Staten (PS) en de gemeenteraad daaruit maken. Tijdens de werkbijeenkomst op woensdag 13 maart 2019 werden gemeenteraadsleden, Provinciale Staten en de stake- en shareholders hiervan op de hoogte gebracht.

Er was veel belangstelling voor de bijeenkomst, waarbij er voor de leden van PS en de gemeenteraad gelegenheid was om vragen te stellen. De vragen richtten zich vooral op elementen waar van zij het belangrijk vinden dat deze worden meegenomen in de totale infrastructurele en maatschappelijke plannen. Denk dan aan mogelijke verkeers- of veiligheidsknelpunten als gevolg van de voorgestelde maatregelen. Tijdens de avond werden deze vragen adequaat beantwoord aan de hand van de presentaties.

In deze nieuwsbrief informeren wij u over deze werkbijeenkomst en de resultaten van de uitgevoerde studies. De bijeenkomst is opnieuw een stap in het afwegingsproces om te komen tot een betere verkeersafwikkeling van de A2, N275 en N266.

Twee alternatieven voor de A2, N275 en N266

PS hebben in 2017 opdracht gegeven om naast het alternatief voor de randweg een nieuw alternatief voor de verbinding A2, N275 en N266 op te stellen. Het nieuwe alternatief is opgesteld volgens de principes van het nieuwe Provinciale Mobiliteitsplan. Gekeken is of de knelpunten en ambities ook op een andere wijze opgepakt kunnen worden dan met een randweg. Bij het nieuwe alternatief op het bestaande tracé wordt geen nieuwe weg aangelegd, maar worden de knelpunten op de bestaande wegen opgelost. Het randwegalternatief en het nieuwe alternatief zijn hierna op gelijkwaardige wijze door de projectgroep uitgewerkt. Voor beide alternatieven zijn de herinrichtingsmogelijkheden in beeld gebracht.

Onderdelen randwegalternatief

Bij het randwegalternatief worden de volgende infrastructurele onderdelen aangelegd of aangepast:

 • Verbetering van de aansluitingen A2 – Randweg Zuid en Randweg Zuid – Randweg West.
  Om filevorming in de toekomst te voorkomen zijn extra rijstroken nodig op de toe- en afritten van de A2, op Randweg Zuid en Randweg West.
 • Aanleg rotonde op Randweg West ter hoogte van De Bengele.
  De aansluitingen van McDonalds, casino en andere restaurants leveren knelpunten op qua verkeersveiligheid en qua verkeersdoorstroming. Deze bedrijven worden in de toekomst ontsloten via parallelwegen die uitkomen op een nog aan te leggen rotonde ter hoogte van De Bengele.
 • Aanpassing rotonde Molenweg en aanleg van een parallelweg tussen de Molenweg en Boeket.
  Aanleg van een rotonde ter hoogte van Strateris.
 • Aansluiting van de randweg op Rijksweg Noord door middel van een rotonde.
 • Aanleg van een fietsbrug over Randweg Zuid ter hoogte van tankstation Total.
  De fietsoversteek bij de stoplichten bij McDonalds komt dan te vervallen.
 • Afsluiting van de N266 op de N275 en aanleg fietspad onder Randweg Zuid.
  De bestaande weg langs de Zuid-Willemsvaart (Aan Vijftien) krijgt een lokale functie. Er kan dan een fietspad worden aangelegd onder de Randwegbrug. Zo wordt weer de oude fietsverbinding tussen Nederweert en Weert hersteld. De fiets- en voetgangersoversteek ter hoogte van de Lindenstraat komt dan te vervallen.

Onderdelen nieuwe alternatief (bestaande tracé)

Bij het nieuwe alternatief worden de volgende infrastructurele onderdelen aangelegd of aangepast:

 • Verbetering van de aansluitingen A2 – Randweg Zuid en Randweg Zuid – Randweg West.
  Ook bij het nieuwe alternatief zijn extra rijstroken bij de A2 nodig. Er zijn geen extra rijstroken nodig bij de aansluiting Randweg Zuid – Randweg West.
 • Aanleg rotonde op Randweg West ter hoogte van De Bengele.
  Ongelijkvloerse kruisingen fietsers en voetgangers over de N275.
  Ook bij dit alternatief vervallen de oversteken bij McDonalds en de Lindenstraat. Hiervoor in de plaats komt een fietsbrug bij Total en wordt er bij de Zuid-Willemsvaart een fietstunnel aangelegd.
 • Verbetering van de instelling van de verkeerslichten bij de Randwegbrug.
 • Verbetering van de verkeersdoorstroming bij de rotonde Nederweert-Eind.
 • Aanleg fiets- en voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart inclusief een rotonde Aan Vijftien – Schoolstraat.
  De rotonde is nodig voor een veilige aansluiting op de provinciale weg.

Mogelijke extra maatregelen

Opdracht van PS is om beide alternatieven op een gelijkwaardige wijze uit te werken. Tijdens het opstellen van het nieuwe alternatief zijn twee nieuwe knelpunten naar voren gebracht, namelijk de verkeersdoorstroming bij de rotonde Nederweert-Eind en mogelijke filevorming bij de afrit uit de richting Eindhoven.

Om zowel het randwegalternatief als het nieuwe alternatief  op een gelijkwaardige wijze te kunnen vergelijken, worden voornoemde nieuwe knelpunten ook toegevoegd aan het randwegalternatief.

Fietsverbinding Nederweert - Weert

Na aanleg van de beide ongelijkvloerse kruisingen met de N275 ontstaan er mogelijkheden om de oude fietsroute via Rijksweg Zuid langs de Zuid-Willemsvaart naar Weert te herstellen. Als er gebruik gemaakt wordt van de oude fietsroute kunnen ook de A2 en Ringbaan Oost ongelijkvloers worden gekruist. Samen met de gemeente Weert worden de komende maanden de kansen voor veiligere fietsverbindingen in kaart gebracht.

Herinrichting Kanaalzone nieuwe alternatief

Bij handhaving van de N275 en N266 op het huidige tracé zijn er minder mogelijkheden voor herinrichting van de Kanaalzone. Wanneer ter hoogte van de Schoolstraat een rotonde wordt aangelegd, is het toch mogelijk om een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het kanaal aan te leggen. Niet alleen zorgt deze voor een veilige tweede oversteek voor langzaam verkeer tussen Nederweert en Budschop, maar ook wordt de verkeersveiligheid op de aansluiting met de Schoolstraat verbeterd. De herinrichting van de Kanaalzone aan de Budschopzijde is in uitvoering. De inrichting voor de Kanaalzone aan de Budschopzijde is niet afhankelijk van het te kiezen alternatief. Bij de keuze voor het nieuwe alternatief, kan aan de Nederweertzijde een wandelpad op kanaalniveau worden aangelegd.

Herinrichting Kanaalzone Randwegalternatief

Het Randwegalternatief voorziet in de volgende herinrichtingsmogelijkheden:

 • Vervangen van de verharding van de provinciale weg door Groen ter hoogte van ’t Brugske.
 • Woningbouwmogelijkheden nabij het kanaal ter hoogte van ’t Brugske.
 • Aanleg van een fiets- voetgangersbrug ter hoogte van de Schoolstraat.
 • Aanleg van een verblijfsgebied tussen de Schoolstraat en Staat.
 • Aanleg van horecavoorzieningen ter hoogte van Brug 15.

Kosten

De kosten van het randwegalternatief waren in 2014 geraamd op circa € 20 miljoen. De kosten voor de Kanaalzone van het randwegalternatief in 2016 op circa € 5 miljoen. Sinds die tijd is er een en ander veranderd. Ook is het provinciale beleid met betrekking tot bouwkostenrisico’s aanzienlijk aangescherpt. De kosten voor de Randweg worden nu geraamd op ca. € 31 miljoen en de kosten de Kanaalzone op € 9 miljoen. De redenen voor de hogere kosten zijn:

 • Toevoeging van nieuwe maatregelen zoals de rotonde De Bengele, extra rijstroken bij de A2 en aanpassing van de rotonde Nederweert – Eind.
 • Forse stijging van de bouwkosten door de economische ontwikkelingen van de laatste jaren.
 • Gewijzigde manier van berekening van projectrisico’s. In de praktijk zijn er altijd onvoorziene omstandigheden die kostenoverschrijdingen veroorzaken. Aangezien nog veel gedetailleerd onderzoek moet plaatsvinden zijn deze risico’s nog niet uit te sluiten. De huidige ramingsmethodiek houdt daar meer rekening mee. Als later bij de projectuitwerking blijkt dat risico’s zich niet voordoen, dan wordt de raming naar beneden bijgesteld.
 • Indexering van de prijzen tot uitvoeringsdatum (2023).

De gemeenteraad en PS moeten nog een standpunt innemen over de hogere kosten. Tevens zal er door het gemeentebestuur en PS afgesproken moeten worden hoe bij hogere kosten de verdeling zal zijn tussen beide. De hogere kosten zullen tevens een rol spelen bij de definitieve keuze over het voorkeursalternatief.

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)

Er is een direct verband tussen de infrastructurele plannen voor verbetering van de verbinding tussen A2 - N275 - N266 en de herinrichting van de Kanaalzone. Daarom moeten beide plannen integraal worden beoordeeld. Om de raad en PS in staat te stellen om een afgewogen keuze te maken, wordt er een MKBA opgesteld. In de MKBA worden alle de effecten, kosten en baten op een overzichtelijke wijze op een rijtje gezet. De raad neemt op 16 april 2019 een besluit over de onderdelen van de Kanaalzone die men bij beide alternatieven wilt realiseren. Deze worden vervolgens opgenomen in de nog op te stellen MKBA.

Planning en presentaties

De gemeenteraad en PS hebben zich tijdens de werkbijeenkomst vooral laten informeren over de onderzoeksresultaten. Wanneer alle onderzoeksresultaten bekend zijn kunnen zij een gemotiveerd besluit nemen en/of advies geven. In juli 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de Kanaalzone. Tegelijkertijd wordt een advies aan PS verstrekt over een van beide alternatieven. Besluitvorming door Provinciale Staten wordt verwacht in het 4e kwartaal 2019.