Nieuwsbrief 39 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 39 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 39 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert


Inrichting Kanaalzone in beeld bij wel of geen randweg

Hoe kunnen we de Kanaalzone aan de zijde van Nederweert toekomstbestendig inrichten als er geen randweg komt óf als er wel een randweg komt. Die vragen zijn de afgelopen maanden met belanghebbenden, bewoners en belangstellenden uitgediept. Op woensdag 13 maart bespreekt de projectgroep de resultaten met Provinciale Staten en de gemeenteraad. De bijeenkomst is opnieuw een stap in het proces om te komen tot een betere verkeersafwikkeling van de A2, N275 en N266.

Tweede alternatief

De provincie Limburg en de gemeente werken al jaren samen aan de verbetering van de huidige verbinding tussen de A2, N275 en N266. Dit leidde tot een eerste alternatief, beter bekend als de randweg. Provinciale Staten gaven vervolgens opdracht om een tweede alternatief uit te werken. Dat moest gebeuren volgens de principes van het Provinciaal Mobiliteitsplan.

Uitwerken bestaande tracé

In 2018 kwamen (inhoud)deskundigen van betrokken organisaties (stakeholders) en vertegenwoordigers van lokale belangengroepen en buurtverenigingen (shareholders) zeven keer bij elkaar om de opdracht uit te werken. Dat deden ze samen met onafhankelijke bureaus en de projectgroep. Er kwam een nieuw alternatief dat uitgaat van het bestaande tracé, dus de huidige N266 langs het kanaal Zuid-Willemsvaart.

Effecten verkeersafwikkeling

Beide alternatieven moeten we op een gelijkwaardig niveau uitwerken. Dat is de reden dat het tracé langs het kanaal verder onderzocht is. Er is o.a. gekeken naar de voor- en nadelen van een rotonde bij de Schoolstraat, de aanleg van een nieuwe langzaam verkeersbrug, de effecten voor verkeer, fietsers, voetgangers en bewoners. Gelijktijdig vonden er twee bijeenkomsten plaats met de bewoners van de Molenweg. Want de verkeersafwikkelingen op de A2, N275 en N266 hebben ook effecten op deze belangrijke toegangsweg.

Betrokkenheid

Koos Seerden van Rho Adviseurs begeleidde de afgelopen jaren de structuurvisie Kanaalzone, het opstellen van het alternatief voor het voorkeurstracé en het gelijkwaardig uitwerken van de gebiedsontwikkeling in de Kanaalzone bij beide tracés. “Het gemeentebestuur en de provincie hebben er voor gekozen om nadrukkelijk te werken met participatie, zowel door inwoners van Nederweert als door stakeholders vanuit bedrijven, organisaties en buurgemeenten.”

Complimenten

Het project loopt al enige jaren. Dat geldt ook voor de participatie. Het valt Seerden op hoe betrokken de inwoners van Nederweert zijn en de afgelopen jaren zijn gebleven én dat zij uiteindelijk steeds in staat en bereid zijn om enerzijds een duidelijke mening te hebben, maar anderzijds constructief mee te denken en te werken aan de toekomst van hun gemeente. “Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Daarom mijn complimenten voor de manier van samenwerken aan alle inwoners en betrokkenen bij dit project!”

Gemeenteraad en Provinciale Staten

Wethouder Cuijpers was bij een aantal van de bijeenkomsten aanwezig. “Het waren goede sessies, soms emotioneel, dat is begrijpelijk. Het gaat immers om de toekomst van de eigen omgeving en het gaat om de toekomst van Nederweert. Op woensdag 13 maart worden de gemeenteraad en Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken van het project. Vervolgens vindt nog een aantal onderzoeken plaats, waaronder het opstellen van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) voor het nieuwe tracé en het optimaliseren van de MKBA van het randweg-alternatief. Daarna wordt een afwegingsnotie opgesteld met alle voor- en nadelen op een rij voor beide alternatieven. Het is aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen over de Kanaalzone en een advies te geven aan Provinciale Staten over welk alternatief de voorkeur heeft.”

Planning en presentaties

Het advies over de alternatieven door de raad staat gepland voor juli. Besluitvorming door Provinciale Staten zou dan in september kunnen plaatsvinden. Onderstaand staan de presentaties en de verslagen van de bijeenkomsten over de gebiedsontwikkeling van de Kanaalzone en van de bewonersavonden Molenweg/Bredeweg.