Nieuwsbrief 38 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 38 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 38 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Logo Nieuwsbrief


Wegverbinding A2/N266 Nederweert

Voorstel voor tweede alternatief voor N266/N275 bekend

In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over een tweede alternatief voor de N266/N275 (Aan Vijftien/Randweg Zuid). Het voorstel voor een nieuw alternatief is opgesteld door een groep stakeholders (vertegenwoordigers van overkoepelende organisaties) en shareholders (vertegenwoordigers van organisaties uit het gebied). Uitgangspunt voor het nieuwe alternatief is het provinciaal Mobiliteitsplan. Het inhoudelijke voorstel voor het tweede alternatief is nu op hoofdlijnen uitgewerkt. We lichten het in deze nieuwsbrief aan de hand van een kaartje graag toe. Het voorstel voor het nieuwe alternatief moet nog worden vastgesteld door de stuurgroep N266 Nederweert. En het wordt in november nog besproken in de werkbijeenkomst van Provinciale Staten (PS) en de gemeenteraad. Daarna wordt het tweede alternatief verder uitgewerkt. Uiteindelijk maakt PS, na het advies van de gemeenteraad, een keuze uit het nieuwe alternatief en het randwegalternatief.

Afbeelding kaartje

Nieuw alternatief: knelpunten op bestaand tracé oplossen

Het voorstel van de stakeholders en shareholders is om de knelpunten op het bestaande tracé van de N266 en N275 op te lossen. Boven in het kaartje staan de 4 doelstellingen van het project N266 Nederweert. Onderstaand worden per doelstelling de knelpunten/ambities en de oplossingsrichting benoemd.

Verbeteren van regionale bereikbaarheid

Nieuwe berekeningen laten zien dat het verkeer de komende jaren nog met ongeveer 20% zal toenemen. Ondanks deze toename zijn er 3 knelpunten qua verkeersdoorstroming die op kruispuntniveau kunnen worden opgelost, namelijk:

 1. De aansluitingen bij Randweg West en A2
  Voorstel is om de doorstroming te verbeteren door de aanleg van extra rijstroken op Randweg Zuid en de toe- en afritten van de A2 en door de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen met Randweg Zuid voor fietsers en voetgangers.

 2. De aansluiting van de N266 op de N275 bij de Randweg
  Voorstel is om te onderzoeken of het knelpunt kan worden opgelost door een andere afstelling van de stoplichten.

 3. De rotonde op de N275 ter hoogte van Nederweert-Eind
  Voorgesteld wordt om de rotonde aan te passen. Op welke wijze dit kan, moet nader onderzoek uitwijzen.

Verbeteren van verkeersleefbaarheid

Wanneer het verkeer gebruik blijft maken van het bestaande tracé door de kern Nederweert en er ook nog een verkeerstoename wordt verwacht van 20%, zal het verbeteren van de verkeersleefbaarheid een lastige opgave worden. Bij de uitwerking van het nieuw alternatief wordt toch gekeken of er nog mogelijkheden zijn om enige verbeteringen door te voeren.

Verbeteren van verkeersveiligheid

De belangrijkste knelpunten voor de verkeersveiligheid zijn:

 1. De fietsoversteken van de N275 (Randweg Zuid) en de A2
  Voorgesteld wordt om twee tunnels en/of bruggen voor fiets- en voetgangers over de N275 aan te leggen. Wanneer de fietsers naar het fietspad langs Rijksweg Zuid (langs de Zuid-Willemsvaart) richting Weert worden geleid, kunnen ze de A2 en Ringbaan Oost ook ongelijkvloers kruisen.

 2. Kruispunt bij McDonalds
  Wanneer dit kruispunt wordt aangepast i.v.m. de verkeersdoorstroming, kan gekeken worden naar de verbetering van de verkeersveiligheid.

Mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling

De belangrijkste ambitie van de gemeente is om de fysieke en ruimtelijke barrière tussen Nederweert en Budschop te verminderen. Voorgesteld wordt om:

 1. Ter hoogte van de Schoolstraat een rotonde aan te leggen waardoor er een mogelijkheid ontstaat om een nieuwe fiets- en voetgangersbrug aan te leggen en deze op een veilige wijze aan te sluiten op deze nieuwe rotonde.

 2. Opnieuw te kijken naar de herinrichtingsmogelijkheden voor de Kanaalzone. Welke onderdelen van de Structuurvisie Kanaalzone kunnen wel of niet gerealiseerd worden of op een andere manier?

Keuze uit één van beide alternatieven

Uit het bovenstaande mag geconcludeerd worden dat bij het nieuwe alternatief niet alle doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Het randwegalternatief kent echter ook zijn voor- en nadelen. Door beide alternatieven gelijkwaardig uit te werken en alle voor- en nadelen af te wegen, kunnen raad en PS een afgewogen keuze voor één van beide alternatieven maken. Maar zover is het nog niet. Eerst moeten de Kanaalzone en het nieuwe alternatief verder uitgewerkt worden. Ook wordt het onderzoek van het randwegalternatief nog geactualiseerd. De planning is dat Gedeputeerde Staten (GS) in september 2019 de uiteindelijke keuze gaat maken.