Nieuwsbrief 36 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 36 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 36 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert


Op vrijdag 29 september is het gewijzigde Statenvoorstel N266 Randweg Nederweert behandeld door Provinciale Staten (PS). Om tot een gedragen voorstel binnen PS te komen is de projectopdracht op het laatste moment nog aangepast. Wat staat er in de opdracht en wat gaat de projectgroep uitwerken? We leggen het graag uit. Maar eerst een korte terugblik op de afgelopen maanden.

Uitgangspunten

Naar aanleiding van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid (Commissie MD) op 24 februari 2017 en een werkbijeenkomst voor raads- en Statenleden op 20 april jl., werd een voorstel met projectopdracht aan Provinciale Staten voorgelegd. Uitgangspunt hiervan was te komen tot een keuze voor het Randweg-alternatief (alternatief 2A variant 3) of het nul-plus alternatief (oplossen knelpunten op het bestaande tracé).

Aanpassingen en raadsvergadering

Op dit Statenvoorstel is op 19 mei jl. gereageerd door de Commissie MD. Er is toen gevraagd om een wijziging. Dit leidde tot een nieuw voorstel. Dat ging uit van een gelijkwaardige uitwerking van de twee overgebleven varianten: de aanleg van een randweg of het aanpakken van de knelpunten op de huidige N266. Tijdens een drukbezochte raadsvergadering op 26 september steunde een meerderheid van de gemeenteraad het nieuwe voorstel van Gedeputeerde Staten in de aanpak van de verkeersproblemen op de N266.

Opdracht vastgesteld

Op vrijdag 29 september werd het voorstel - met het advies van de gemeenteraad- en een aantal nieuwe wijzigingen behandeld door Provinciale Staten en in meerderheid vastgesteld. De opdracht luidt: werk het Randweg-alternatief en een nog te onderzoeken alternatief conform de principes van de sonderend besproken Mobiliteitsvisie van de provincie uit op gelijkwaardig niveau.

Gelijkwaardig

Met 'gelijkwaardig niveau' wordt bedoeld: dat beide alternatieven op vergelijkbare wijze worden beoordeeld op het gebied van maatschappelijke kosten en baten (MKBA), effecten op het onderliggend wegennet, de leefbaarheid en mitigerende maatregelen (maatregelen die negatieve effecten verminderen of wegnemen). Daarbij worden ook gebiedsopgaven, knelpunten op de provinciale wegen N266 en N275 en andere mobiliteitsprobleem rondom Nederweert in kaart gebracht. Denk aan de (toekomstige) invloed van de A2 en de A67, de invloed van de aangesloten N279 (na upgrading) op het huidige tracé van de N266 tussen Nederweert en Someren en het verkeersgebied rondom Nederweert, zijnde de aansluitingen A2/N275/N266. Tenslotte spelen ook de effecten op de Kanaalzone een rol.

Toekomstgericht

Op basis van al deze informatie zullen Provinciale Staten een zorgvuldige afweging maken tussen de uitgewerkte alternatieven. Volgens wethouder Van Meel zal de informatie en de keuzes die op basis daarvan gemaakt worden, leiden tot een robuuste en toekomstgerichte oplossing. "Het voorgestelde proces is de beste manier om samen tot een goed resultaat te komen voor Nederweert", aldus de wethouder.

Vervolg processtappen

Nu de projectopdracht is vastgesteld, worden de volgende stappen gezet.

  • Op basis van gebiedsopgaven en knelpunten een alternatief uitwerken volgens de uitgangspunten van de (concept)Mobiliteitsvisie van de provincie.
  • Gevolgen voor het onderliggend wegennet in kaart brengen voor beide alternatieven door middel van een dynamisch verkeersmodel.
  • Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) opstellen voor een te onderzoeken alternatief conform de principes van de (concept)Mobiliteitsvisie. Ook het bestaande MKBA voor het Randweg-alternatief op hetzelfde niveau uitwerken, inclusief Kanaalzone en betrouwbare rijtijdenwinst.
  • Resultaten uitgewerkte alternatieven, inclusief afwegingsnotitie, voorleggen aan de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL).
  • Uitgewerkte alternatieven, inclusief afwegingsnotitie, ter advisering voorleggen aan de gemeenteraad en ter besluitvorming voorleggen aan Provinciale Staten.

Plan van aanpak

De planning richt zich op behandeling van het voorstel in oktober 2018. De komende maanden worden de alternatieven uitgewerkt. Een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van provincie en gemeente, gaat eerst aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak.

Het volledige statenvoorstel kunt u lezen op www.limburg.nl.