Nieuwsbrief 35 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 35 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 35 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert
 

Provinciale Staten (PS) van Limburg neemt op 29 september 2017 een nieuw besluit over de projectopdracht voor de Randweg N266 Nederweert.

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief vermeldden, heeft Gedeputeerde Staten (GS) het statenvoorstel voor het vaststellen van de Structuurvisie Randweg N266 ingetrokken. In deze structuurvisie kwam variant 3 van alternatief 2A als het voorkeursalternatief voor een nieuwe randweg uit de bus. Voor wie het niet meer weet, deze variant behelst een randweg ten noordwesten van de kern Nederweert. De weg sluit aan op Randweg Zuid bij McDonalds en ten zuiden van Brug 14 op Rijksweg Noord (N266).

Gelijkwaardig uitwerken

GS wil dat er naast dit voorkeurstracé ook een verbetering van het bestaande tracé (alternatief 0-plus)  op gelijkwaardig detailniveau wordt uitgewerkt. Gedeputeerde Geurts heeft inmiddels toegezegd met een nieuw voorstel te komen hieromtrent.

Werkoverleg

In een werkoverleg op 20 april wisselden leden van PS, de gemeenteraad, gedeputeerde Geurts en wethouder Van Meel hun ideeën en meningen onderling uit. Deze zijn verwerkt in de door GS vastgestelde concept-projectopdracht.

Wat wordt onderzocht

De vervolgonderzoeken moeten medio 2018 gereed zijn. Vervolgens maken PS eind 2018 een keuze voor een van beide alternatieven. De onderzoeken bestaan uit:

 • Opstellen visie Kanaalzone voor het 0-plus-alternatief. Vragen die hierbij centraal staan zijn: Welke onderdelen van de Kanaalzone kunnen wel of niet aangelegd worden en wat zijn de alternatieve mogelijkheden als er gekozen wordt voor een verbetering van het bestaande tracé van de N266.
 • Verkeerskundig onderzoek naar de effecten van de plannen voor de Brabantse regio.
  Oftewel: welke gevolgen hebben de economische ontwikkelingen in de regio Eindhoven/Helmond op de verkeersintensiteiten in de regio? Er worden plannen opgesteld voor verbetering van de N279 tussen Helmond en Veghel en de A67 tussen Asten en Eindhoven. Als deze plannen doorgaan: wat betekent dit dan voor de verkeersdrukte op de N266 in Nederweert?
 • Calamiteitenroute
  Bij een calamiteit op de A2 wordt de N266 gebruikt als omleidingsroute. Voor beide alternatieven wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor deze calamiteitenroute.
 • Gevolgen voor het onderliggend wegennet
  Beide alternatieven hebben gevolgen voor het lokale wegennet. Deze worden nu in beeld gebracht. De raad heeft eerder al aangedrongen op een onderzoek naar de effecten van de randweg.
 • Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA)
  Voor het voorkeursalternatief is in het verleden een MKBA opgesteld. Omdat de vervolgstudies de gevolgen voor het verkeer gedetailleerder in beeld brengt, kan er een concretere MKBA worden opgesteld. Ook voor het 0-plus-alternatief wordt een vergelijkbare MKBA opgesteld.

Informatie

Direct belanghebbenden worden tussentijds geïnformeerd over de verschillende onderzoeken. Daarnaast informeren we uiteraard over actuele zaken via de nieuwsbrief.

PlanMER

In het verleden zijn op hoofdlijnen al de effecten van beide alternatieven in een Milieueffectrapportage (PlanMER) beeld gebracht. De resultaten van de PlanMER zijn nog actueel en vormen samen met de bovengenoemde onderzoeken de basis voor een evenwichtig besluit door PS.

Planning

De planning ziet er als volgt uit:
 

19 mei 2017: Behandeling in de provinciale commissie Mobiliteit en Duurzaamheid
11 juli 2017: Behandeling/advies aan PS in de gemeenteraad
29 sept. 2017: Vaststelling projectopdracht door PS
Mei 2018: Oplevering aanvullende onderzoeken
Juli 2018: Behandeling in de provinciale commissie Mobiliteit en Duurzaamheid
Sept. 2018: Openbare informatieavond
Sept. 2018: Behandeling/advies aan PS in de gemeenteraad
Okt. 2018: Besluit PS over de alternatiefkeuze

Op de site van de provincie kunt u de concept projectopdracht downloaden.