Nieuwsbrief 33 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 33 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 33 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert


Provinciale Staten neemt op 10 februari een besluit over het uitwerken van het voorkeurstracé van de randweg. Daarmee komt de aanleg een stapje dichterbij. In deze nieuwsbrief blikken we kort terug op de ontwikkelingen tot dusver en beschrijven we hoe het nu verder gaat.

Waarom is de randweg belangrijk voor Nederweert en de regio?

Ook straks moet het voor jong en oud aantrekkelijk zijn om in Nederweert te wonen, werken, ondernemen, winkelen en ontspannen. Een aantrekkelijk centrum- en kanaalgebied zijn belangrijk voor die toekomst. De aanleg van de randweg is een belangrijke randvoorwaarde om ontwikkelingen hier mogelijk te maken. De randweg bevordert daarnaast de leefbaarheid in de kern en zorgt voor een betere regionale bereikbaarheid, hetgeen weer goed is voor de economie in onze regio.

Welke informatie is op dit moment beschikbaar?

Op welke plek kan de randweg het beste worden aangelegd? Om deze vraag te beantwoorden bracht de provincie de effecten van zes verschillende alternatieven en 4 varianten op hoofdlijnen in beeld. Dit is gebeurd in een milieueffectrapportage (MER). Hierna is een zogenaamde afwegingsnotitie opgesteld waarin de voor- en nadelen van alle alternatieven en varianten op een rijtje zijn gezet.

Er is uiteindelijk gekozen voor het blauw-groene tracé. De MER en afwegingsnotitie zijn beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Deze commissie sprak haar waardering uit voor de hoge kwaliteit van de MER en de transparante manier waarop de alternatieven en varianten onderling gewogen zijn.
 

Wat moet nog worden uitgewerkt?

Het is niet effectief om alle alternatieven en varianten gedetailleerd uit te werken. Nadat Provinciale Staten (PS) de Structuurvisie Randweg N275 Nederweert heeft vastgesteld, wordt de definitieve plaats van de weg bepaald en worden alle effecten nauwkeurig in beeld gebracht. Dit geldt ook voor de verkeerseffecten die de randweg heeft voor het lokale wegennet in de kern Nederweert. Dan worden ook de definitieve kosten van de randweg berekend. De gemeenteraad en PS hebben een taakstellend budget vastgesteld van € 20 miljoen.

Hoe wordt omgegaan met negatieve effecten van de randweg?

De randweg brengt naast voordelen ook nadelen met zich mee. Voor een aantal daarvan moet verplicht maatregelen worden genomen. De kosten hiervan zijn opgenomen in het taakstellend budget. Er zijn echter ook niet verplichte maatregelen die tot een beter ontwerp of tot meer draagvlak leiden. Haalbare maatregelen worden ook uitgewerkt en begroot. De gemeenteraad en PS nemen vervolgens een besluit over het wel of niet doorgaan van de verschillende maatregelen.

Hoe worden belanghebbenden bij de plannen betrokken?

In 2015 waren er twee inloopavonden waar belanghebbenden hun ideeën en knelpunten kenbaar konden maken. Deze informatie wordt zo veel mogelijk betrokken bij de uitwerking van de plannen. Na uitwerking worden de resultaten tussentijds met de belanghebbenden kortgesloten. Daarnaast vindt er tijdens de uitwerking afstemming plaats met betrokkenen die direct geraakt worden door de randweg.

Wanneer nemen de Raad en PS vervolgbesluiten?

Als alles volgens plan verloopt, worden de plannen in september 2017 afgerond. Dan ziin ook de exacte kosten bekend. Hierna kan de raad in november 2017 een advies geven aan Gedeputeerde Staten. Dit is wederom een belangrijk go or no go moment. Na vaststelling van de conceptplannen door GS kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken. Uiteindelijk neemt PS in oktober 2018 een besluit over de plannen.

Beroep

Na vaststelling door PS kunnen belanghebbenden nog beroep aantekenen bij de Raad van State.

Wegrealisatie

Na vaststelling van de plannen door PS wordt gestart met de grondverwerving en het contract met de aannemer. De realisatie van de weg is gepland tussen oktober 2019 en december 2020.