Nieuwsbrief 32 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 32 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 32 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert

Graag informeren we u in deze nieuwsbrief over enkele actuele ontwikkelingen over het project Randweg N266 Nederweert. De laatste nieuwsbrief dateert van 1 juli 2016. Daarom blikken we eerst terug.

Raadsvergadering
We beginnen bij de Raadsvergadering van 12 juli. De Gemeenteraad besloot toen na hoofdelijke stemming om Provinciale Staten te adviseren om de Ontwerp Structuurvisie N266 Nederweert vast te stellen. Daarbij rekening houdende met ingediende zienswijzen én met de kwantitatieve en kwalitatieve uitkomsten van het onderzoek naar de maatschappelijke kosten- en opbrengsten van een randweg. Dit noemen we de Maatschappelijke Kosten- Batenanalyse, afgekort (MKBA). Daarnaast stelde de gemeenteraad de Ontwerp Structuurvisie Kanaalzone vast.

Advies
Op 28 januari 2016 adviseerde de Provinciale commissie omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL) over de Ontwerp Structuurvisie Randweg N266 Nederweert. Het advies van de PCOL luidde destijds:“De commissie concludeert dat het nut en de noodzaak van het project op dit moment niet zijn aangetoond. Ook is onduidelijk in welke mate de ligging van de (huidige) N266 daadwerkelijk een belemmering vormt voor de gebiedsontwikkeling. Indien u het project voort wilt zetten zal er in het kader van de zorgvuldigheid een aanvullende onderbouwing moeten worden gegeven aan de realisatie van de randweg N266, zeker voor wat betreft de aspecten nut en noodzaak. De commissie geeft op basis van de voorliggende stukken een negatief advies.”

Aanvullende onderbouwing
De stuurgroep Randweg N266 Nederweert heeft het advies van de PCOL overgenomen en het College van burgemeester en wethouders van Nederweert gevraagd om een aanvullende onderbouwing aan te leveren. De aanvullende onderbouwing is vervolgens uitgewerkt in de Ontwerp Structuurvisie Kanaalzone Nederweert.

Nieuw advies
Op 15 september 2016 is de Ontwerpstructuurvisie Kanaalzone nader toegelicht aan de PCOL. De commissie heeft vervolgens een nieuw advies over de Randweg N266 Nederweert uit gebracht. Dat nieuwe advies luidt:“De commissie heeft waardering voor de ambities van de gemeente Nederweert en de ontwikkeling van de Kanaalzone, maar realiseert zich terdege dat deze ontwikkeling alleen in gang gezet kan worden wanneer de huidige N266 verlegd wordt naar de noord-westzijde van de kern Nederweert. De commissie blijft van mening dat het nut en de noodzaak vanuit het verkeerstechnisch oogpunt niet is aangetoond. Echter, omdat het per saldo gaat om de eindkwaliteit van het project mag er naar het oordeel van de commissie ook breder naar dit project gekeken worden: de gebiedsontwikkeling als geheel. Binnen die breedte ziet de commissie een drietal aandachtspunten dat bij de verdere uitwerking en besluitvorming meegenomen zouden moeten worden:

  • een compleet en reëel kostenoverzicht van de ontwikkeling van de Kanaalzone;
  • aandacht voor de bezwaren die aan de westzijde van Nederweert leven tegen de komst van de nieuwe randweg;
  • aandacht voor het ruimtebeslag, woon- en leefklimaat en de aantasting van bestaande waarden bij aanleg van de geplande randweg tussen de bestaande bebouwing aan de westzijde van de kern Nederweert.

Wanneer tegemoet wordt gekomen aan deze drie opmerkingen kan de commissie een positief advies afgeven.”

Informatie
Op 27 oktober is de gemeenteraad van Nederweert op de hoogte gebracht over het advies. De stuurgroep gaat aan de slag met de opmerkingen van de PCOL. De vervolg planning van de randweg ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Datum

Activiteit

15 november 2016

Vaststelling Structuurvisie Kanaalzone Nederweert door de raad

20 december

Behandeling Structuurvisie Randweg N266 Nederweert met onderliggende stukken in Gedeputeerde Staten

13 januari 2017

Behandeling van de Structuurvisie Randweg N266 Nederweert met onderliggende stukken in de Statencommissie Milieu en Duurzaamheid (SCMD)

10 februari 2017

Behandeling van de Structuurvisie Randweg N266 Nederweert met onderliggende stukken in Provinciale Staten

Na vaststelling van de Structuurvisie Randweg N266 wordt gestart met het Definitief Verkeerskundige Ontwerp (DVO) en het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). De besluiten over het DVO en PIP zijn voorzien in het najaar van 2017 en de eerste helft van 2018.