Nieuwsbrief 31 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 31 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 31 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

De concept-Nota van zienswijzen behorende bij de ontwerp-Structuurvisie Randweg N266 Nederweert is vanaf woensdag 29 juni te raadplegen op de website van de provincie Limburg. In het najaar van 2015 hebben de ontwerp-Structuurvisie Randweg N266 Nederweert met bijbehorende Afwegingsnotitie en Plan MER ter inzage gelegen.

Alle ingekomen zienswijzen en adviezen zijn verwerkt in een concept-Nota van Zienswijzen. De ingekomen zienswijzen hebben als zodanig niet geleid tot wijzigingsvoorstellen ten aanzien van de ontwerp-Structuurvisie.

De ontvangen adviezen gaven binnen de gemeente Nederweert wel aanleiding tot aanvullend onderzoek om tot een verdere uitwerking van het Masterplan Centrum Nederweert-Budschop te komen. De resultaten hiervan zullen Provinciale Staten van Limburg eveneens betrekken bij hun uiteindelijke besluitvorming rond de vaststelling van de Structuurvisie Randweg N266 Nederweert.

Hoofdstuk 1 van de Nota van Zienswijzen schetst in het kort de gang van zaken tot nu toe, inclusief een overzicht van de behandelmomenten van de verschillende stukken in de komende maanden. In het planningsoverzicht leest u dat de behandeling van de Nota van Zienswijzen en  bijbehorende stukken door Gedeputeerde Staten (GS) staat voorzien voor medio oktober 2016. De behandeling in Provinciale Staten (PS) staat gepland voor medio december 2016.

Aangezien de zienswijzenperiode al enige tijd is verstreken en wij de indieners van een zienswijze niet tot oktober willen laten wachten op onze reactie, is ervoor gekozen om in deze fase van het proces een concept-Nota van Zienswijzen op te stellen. Er heeft dus nog geen besluitvorming door Provinciale Staten van Limburg plaatsgevonden over dit document.

Op 12 juli vindt in de raadzaal van het gemeentehuis een raadsvergadering plaats waarin de gemeenteraad gevraagd wordt om Provinciale Staten te adviseren om de Ontwerp Structuurvisie N266 Nederweert vast te stellen, rekening houdende met de ingediende zienswijzen en kwantitatieve en kwalitatieve MKBA. Daarnaast wordt de raad gevraagd de Ontwerp Structuurvisie Kanaalzone Nederweert vast te stellen.