Nieuwsbrief 3 Randweg N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 3 Randweg N266 Nederweert

Nieuwsbrief 3 Randweg N266 Nederweert
Randweg N266 Nederweert


De gemeente Nederweert en de provincie Limburg zetten in op een duurzame verbetering van de verbinding tussen de provinciale weg N266 en de snelweg A2. In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over de oprichting van een werkgroep stakeholders. Inmiddels is deze werkgroep volop aan de slag. Tijd om u bij te praten.

Waarom een nieuwe weg

De huidige N266 doorsnijdt de kernen Nederweert en Budschop. Dat heeft nadelige gevolgen voor de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de verkeerscirculatie in deze kernen. Het heeft ook een negatieve invloed op de bereikbaarheid van Nederweert en Midden-Limburg in regionaal opzicht. De wegen vormen het kruispunt van verbindingen richting Zuid-Limburg, Noord-Limburg en Noord-Brabant. Een betere en duurzame verbinding en bereikbaarheid bieden kansen voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen in Nederweert en de regio.

Werkgroep stakeholders
De provincie en de gemeente betrekken in het proces rond de Randweg N266 Nederweert nadrukkelijk de belangen en wensen van betrokkenen en burgers. Daarvoor is een werkgroep stakeholders opgericht met vertegenwoordigers van diverse belanggroepen, organisaties en andere overheden. U kunt de lijst van stakeholders hier downloaden. De werkgroep denkt en praat mee en wordt bij iedere stap in het project betrokken.

Reikwijdte
De eerste werkbijeenkomst van de werkgroep, gemeente en provincie was op 22 augustus in het gemeentehuis van Nederweert. Tijdens de avond is een discussienota als voorbereiding voor het opstellen van de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) behandeld. De NRD beschrijft o.a. wat wordt onderzocht, hoe het wordt onderzocht, wat de probleemstelling is, wat de knelpunten zijn, wat de doelstellingen zijn, welke oplossingen (alternatieven) onderzocht worden. Ook bestaand beleid, vastgestelde beleidsnota’s en –plannen wordt in de NRD meegenomen. De notitie zal na vaststelling (als concept) door het provinciebestuur vrijgegeven worden voor inspraak en o.a. worden besproken met Provinciale Staten en de gemeenteraad van Nederweert.

Effectenstudie
Vervolgens zijn tijdens de eerste bijeenkomst mogelijke varianten van globale trace’s besproken
De werkgroep kan daar varianten aan toevoegen waarna in de volgende werkbijeenkomst aangegeven wordt welke varianten worden verwerkt in de NRD. Daarna kan een milieueffectenstudie worden uitgevoerd. Zover is het echter nog niet. De verwachting is dat de effectenstudie in maart 2013 van start kan gaan.

Beslissen
De milieueffectenstudie brengt in beeld wat de gevolgen van de verschillende gekozen varianten zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om negatieve gevolgen te voorkomen of te beperken. Op basis van deze studie beslissen het gemeentebestuur van Nederweert en het provinciebestuur uiteindelijk hoe de verbeterde verbinding tussen de N266 en de A2 tot stand kan worden gebracht. Dat moment dient zich op basis van de huidige planning aan in eind 2013, begin 2014.

Hoe wordt u geïnformeerd?
Tussentijds informeren we u uiteraard regelmatig via deze nieuwsbrief. Maar er zijn meer momenten en mogelijkheden. Zo zullen omwonenden, gebruikers en belanghebbenden ook worden geïnformeerd over de onderzoeken en plannen tijdens informatie- en inspraakavonden. De eerste inspraakavond, over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, is voorzien in november 2012. Wanneer de exacte datum bekend is, maken we dat o.a. via deze nieuwsbrief bekend. Op de website van de Provincie Limburg is ook een pagina te vinden met alle actuele informatie en achterliggende documenten die horen bij het project Randweg N266 Nederweert. Ga naar http://www.limburg.nl/Beleid/Verkeer_en_Vervoer/Infraprojecten/N266_Nederweert_A2
Reacties kunt u sturen naar n266@prvlimburg.nl