Nieuwsbrief 27 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 27 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 27 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert


De gemeente Nederweert gaat uitvoerig onderbouwen waarom een randweg noodzakelijk is voor de beoogde kwaliteitsverbetering van het centrum en de kern Nederweert/Budschop. Dit gebeurt op advies van de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL), die heeft aangegeven dat de noodzaak en meerwaarde van de nieuwe wegverbinding concreter moet worden aangetoond. Het gevolg is dat de planning helaas een aantal maanden opschuift.

In de tussentijd brengt de projectgroep integraal de toekomstkansen voor Nederweert in beeld. Langgekoesterde ambities en bestaande plannen op het gebied van wonen, winkelen en recreëren worden de komende tijd samengebracht in één allesomvattende visie. De aanleg van een randweg is noodzakelijk om dit toekomstplaatje te kunnen verwezenlijken. Een diepte-investering om de barrière tussen Nederweert en Budschop te kunnen opheffen en nieuwe impulsen te geven aan de leefbaarheid in de tweelingkernen.

Voor- en nadelen

De voorbije maanden zijn alle voor- en nadelen van een randweg tegen elkaar afgewogen in een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Daaruit blijkt dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Deze MKBA, die volgens een gestandaardiseerde, landelijke systematiek is opgesteld, geeft echter geen volledig beeld. Niet alle kosten en baten van een randweg zijn in geld uit te drukken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de nadelige aspecten zoals de gevolgen voor de natuur, de doorsnijding van het buitengebied en de overlast die een nieuwe weg met zich meebrengt voor bewoners en lokale weggebruikers. Maar ook de positieve effecten zoals het opheffen van de ruimtelijke barrière en de ontwikkelmogelijkheden voor het centrumgebied van Nederweert/Budschop worden niet meegewogen. Om een gedegen afweging te kunnen maken, moet de noodzaak van een nieuwe wegverbinding concreter worden onderbouwd en ingebed in een bredere toekomstvisie, zo adviseert de PCOL-commissie. En dat gaat nu dus gebeuren.

Zorgvuldige stap

Het advies van de PCOL is voorgelegd aan de stuurgroep met daarin gedeputeerde Geurts, wethouder Mackus en de projectleiding. De stuurgroep heeft het advies van de PCOL overgenomen en opdracht gegeven voor de nadere onderbouwing. Zowel de positieve als negatieve effecten van een randweg worden hierin meegenomen. “Een zorgvuldige stap in een belangrijk project voor Nederweert,” aldus wethouder Mackus. Op basis van dit complete beeld volgt straks een weloverwogen beslissing over de verdere uitwerking van de voorkeursvariant.

Het project in vogelvlucht

In 2012 startten de provincie en gemeente het project om de verbinding tussen de A2 en N266 te verbeteren. Na diverse informatiebijeenkomsten, overleggen met stakeholders en belanghebbenden, gebiedsbezoeken, themaraden en raadsvergaderingen werd in juli 2014 het plan-MER (milieueffectrapport) voor de Randweg N266 Nederweert opgeleverd. In oktober 2014 gaf de Commissie voor de m.e.r. hierover een positief advies.

Het milieueffectrapport geeft aan in welke mate de randweg N266 voldoet aan de doelstellingen en wat de (milieu)effecten zijn. Hierna is een Afwegingsnotitie opgesteld waarin alle alternatieven en varianten zijn gewogen en getoetst. Na een advies van de gemeenteraad in oktober 2014 spraken Gedeputeerde Staten van Limburg hun voorkeur uit voor variant 3 van alternatief 2A. Deze variant behelst een randweg ten noordwesten van de kern Nederweert. De weg sluit aan op Randweg Zuid bij McDonalds en ten zuiden van Brug 14 op Rijksweg Noord (N266).

Beslismoment

De meerwaarde van een randweg voor het centrum van Nederweert en de kern Budschop wordt nu zowel kwalitatief als financieel onderbouwd. Deze rapportage wordt toegevoegd aan het MKBA en de overige genoemde documenten. Ook de structuurvisie en de Nota van Zienswijzen maken deel uit van deze procedure. Vervolgens formuleren het college van B&W en de gemeenteraad hun advies aan de Provincie, waarna Provinciale Staten van Limburg een besluit nemen of het project in zijn huidige vorm door kan gaan. Het opstellen van de onderbouwing heeft tot gevolg dat de planning opschuift. Ook de uitwerking van het voorkeursalternatief gaat later van start.

Documenten beschikbaar

De aangepaste planning en de resultaten van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse kunt u raadplegen via www.limburg.nl. De indieners van een zienswijze zijn schriftelijk geïnformeerd dat de nota van Zienswijzen langer op zich laat wachten.