Nieuwsbrief 26 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 26 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 26 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert
 

Naar schatting 150 belangstellenden bezochten dinsdag 24 en donderdag 26 november in het gemeentehuis van Nederweert de inloopavonden over de Randweg N266. Het was op momenten druk. Er werden veel vragen gesteld, er werden tips aangedragen en er werden ook zorgen uitgesproken. De projectgroep heeft belangrijke informatie opgehaald die gebruikt kan worden bij de verdere uitwerking van het voorkeurstraject.

Nederweert klaar maken voor de toekomst. Dát is onze missie, dát gaan we samen doen. Zie het als een verplichting aan de generaties die komen gaan. Ook straks moet het voor jong en oud aantrekkelijk zijn om in Nederweert te wonen, werken, ondernemen, winkelen en ontspannen. De sleutel naar die toekomst is de Structuurvisie Nederweert in 2020 en het Masterplan. In deze bestuurlijke visies wordt de provinciale N266 om de kern Nederweert gelegd. Deze weg doorsnijdt nu Nederweert en Budschop.

Voorkeursvariant

In het randwegproces zijn de afgelopen jaren veel stappen gezet. Het trechteren van alle studies en ideeën heeft geleid tot een voorkeursvariant die door de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Deze randweg sluit bij McDonalds aan op de Randweg Zuid en ten zuiden van Brug 14 op de Rijksweg Noord.

Zienswijzennota, verkeerskundig ontwerp

Voor de randweg lopen momenteel twee afzonderlijke trajecten. Het eerste is de structuurvisie waarin het voorkeursalternatief is opgenomen. Iedereen kon daar tot 15 oktober jl. zijn of haar mening over kenbaar maken. Deze zogenaamde zienswijzen worden beantwoord en gebundeld in een zienswijzennota. Die nota wordt begin 2016 verwacht. Daarnaast is de projectgroep gestart met de uitwerking van het verkeerskundig ontwerp van het voorkeursalternatief. Tot nu toe is er slechts een globaal ontwerp gemaakt.

Direct belanghebbenden

Op dinsdag 24 en donderdag 26 november vonden voor direct belanghebbenden inloopavonden plaats over de Randweg N266. Met direct belanghebbenden bedoelt de projectgroep de bewoners of grondeigenaren die binnen een zone van circa 100 meter links en 100 meter rechts van het voorkeurstracé van de toekomstige randweg wonen of er eigendom hebben. Maar ook bewoners van straten die naar verwachting wezenlijke gevolgen ondervinden van een nieuwe randweg.

Veel verschillende vragen

De vragen die belanghebbenden tijdens de twee avonden stelden, waren zeer divers. Grondeigenaren wilden bijvoorbeeld weten wat het betekent voor hun perceel. Wanneer vinden grondaankopen plaats? Andere bewoners maken zich zorgen over de effecten op het huidige wegennet of gaven tips om een fietsverbinding te creëren.

Gevolgen

Zo is bekend dat het aantal voertuigen op de Molenweg toeneemt bij de komst van een randweg. Bewoners willen dat de projectgroep vooraf maatregelen ik kaart brengt om overlast te voorkomen. Een signaal dat de gemeenteraad eerder ook al gaf. Er waren ook enkele inwoners aanwezig die duidelijk lieten merken het niet eens te zijn met het gekozen tracé.


De aanleg van een randweg zal onder meer gevolgen hebben voor de Molenweg. Foto: gemeente Nederweert.

Schriftelijke vragen

Omdat het op bepaalde momenten erg druk was, kon niet iedereen persoonlijk te woord worden gestaan. Belanghebbenden werden daarom in de gelegenheid gesteld om per e-mail de aandachtspunten te sturen. Ook daar is gebruik van gemaakt.

Verdere uitwerking

De projectgroep bundelt alle input van de inloopavonden. In het verkeerskundig ontwerp wordt de weg met alle wettelijk noodzakelijke voorzieningen uitgewerkt en wordt ook de exacte plaats van de weg bepaald. Binnen het ontwerp zullen ook aanvullende maatregelen in beeld gebracht worden.

Op onze website kunt u terecht voor meer informatie over het project Randweg N266.