Nieuwsbrief 24 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 24 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 24 Wegverbinding A2-N266 Nederweert


Wegverbinding A2/N266 Nederweert
 

Op 6 oktober jl. bezochten leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Eric Geurts onze gemeente waar ze zich lieten informeren over het project Randweg N266 Nederweert. De Statenleden werden welkom geheten door burgemeester Evers. Na een korte toelichting op het proces maakte de delegatie een rondrit door het gebied. De Statenleden spraken ook een aantal belanghebbenden.

Corridor

De provincie en de gemeente werken samen aan de verbetering van de huidige verbinding A2 met de N266. Als onderdeel van het proces stelden Gedeputeerde Staten van Limburg op 1 september 2015 de ontwerp-Structuurvisie Randweg N266 Nederweert vast. Deze structuurvisie richt zich op het vastleggen van een corridor waarbinnen een randweg kan worden gerealiseerd.

Kansen 

Het tracé in deze visie ligt ten noordwesten van de kern Nederweert. De nieuwe randweg heeft o.a. als doel de kernen Nederweert en Budschop beter met elkaar te kunnen verbinden. Ook de potenties voor gebiedsontwikkeling worden vergroot. Om de effecten op natuur en milieu in beeld te brengen, is voor de ontwerpstructuurvisie een plan-MER (plan-milieueffectrapport) opgesteld en een Passende Beoordeling uitgevoerd.

Het gesprek aangaan

Om een nieuwe verbinding te kunnen realiseren, is ook het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nodig. Dit plan wordt aan Provinciale Staten voorgelegd. Het gebiedsbezoek was bedoeld om de statenleden te informeren over het proces en de gevolgen van een nieuwe weg. Een aantal belangengroepen was door de projectgroep vooraf uitgenodigd om met de Statenleden het gesprek aan te gaan. Daar maakten de groepen ook gebruik van.

Ter inzage

De ontwerp-Structuurvisie Randweg N266 Nederweert en alle bijbehorende stukken liggen op dit moment ter inzage. Tot en met 15 oktober kan iedereen daar nog een zienswijze op indienen.