Nieuwsbrief 23 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 23 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 23 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert


Donderdag 3 september 2015 vindt in gemeenschapshuis de Pinnenhof een informatie- en inspraakavond plaats over de Randweg N266. Het programma begint om 19.30 uur en bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de (ontwerp-)structuurvisie. Daarin wordt op provinciaal niveau het voorkeursalternatief van de randweg vastgelegd. Onderwerp van het tweede deel van de avond is het plan van aanpak voor de uitwerking van het voorkeursalternatief in een provinciaal inpassingsplan.

Eerste fase project

In 2012 startte de provincie en de gemeente het project om de huidige verbinding A2-N266 te verbeteren. De afgelopen drie jaar vonden diverse informatiebijeenkomsten, overleggen met stakeholders en belanghebbenden, gebiedsbezoeken, themaraden en raadsvergaderingen plaats. In juli 2014 werd het plan-MER voor de Randweg N266 Nederweert opgeleverd. De Commissie m.e.r. gaf hierover in oktober 2014 een positief toetsingsadvies af. Het document (milieueffectrapport) geeft aan in welke mate gekozen alternatieven en varianten voldoen aan de doelstellingen voor een randweg en wat de milieueffecten zijn. Hierna is een Afwegingsnotitie opgesteld waarin alle alternatieven en varianten zijn gewogen en getoetst. Na een advies van de gemeenteraad in oktober 2014 spraken Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hun voorkeur uit voor variant 3 van alternatief 2A.

Structuurvisie

Deze variant behelst een randweg ten noordwesten van de kern Nederweert die op Randweg Zuid aansluit bij McDonalds en die ten zuiden van Brug 14 weer aansluit op Rijksweg Noord (N266). Dit voorkeursalternatief wordt opgenomen in een structuurvisie die door Provinciale Staten (PS) moet worden vastgesteld (voorjaar 2016). Deze procedure bevindt zich nu in de ontwerpfase. Op 3 september wordt een toelichting gegeven op de ontwerp-structuurvisie. Vanaf 3 september liggen de stukken gedurende zes weken op de gebruikelijke wijze ter inzage bij de gemeente Nederweert. Binnen die termijn kan eenieder een zienswijze indienen over de ontwerp-structuurvisie, inclusief het plan-MER en de Afwegingsnotitie. Het plan-MER en de Afwegingsnotitie vormen namelijk de basis voor de ontwerp-structuurvisie. Tijdens de informatie- en inspraakavond bestaat er ook al gelegenheid tot het indienen van een schriftelijke zienswijze. Op de www.limburg.nl/actueel/bekendmakingen/2015 vindt u vanaf 3 september 2015 de officiële bekendmaking van de ontwerp-structuurvisie met daarin meer informatie over de terinzagelegging, de vindplaats van de stukken en het indienen van een zienswijze.

Detail van voorkeursalternatief

Het voorkeursalternatief mag dan bekend zijn, dat betekent niet dat de randweg in detail is uitgewerkt. De exacte plaats en vormgeving en de wenselijke en noodzakelijke aanpassingen buiten de randweg moeten nog worden onderzocht. De projectgroep start daarmee najaar 2015. Daarvoor is een plan van aanpak opgesteld. Tijdens het tweede deel van de informatie- en inspraakavond wordt een toelichting gegeven op dit plan.

Waarom een randweg?

Bij aanleg van een randweg kunnen we de kernen Nederweert en Budschop ontwikkelen tot één geheel. Tweelingkernen die van oudsher bij elkaar horen, niet langer gescheiden door asfalt en auto’s maar verbonden door water en groen. De Zuid-Willemsvaart als decor voor ontspanning en ontmoeting. De voordelen reiken verder. Door een betere wegverbinding profiteert Nederweert maximaal van zijn strategische ligging langs de A2, N266 en N275. De gemeente wordt regionaal beter bereikbaar en daardoor aantrekkelijker voor ondernemers en planontwikkelaars. En laten we vooral de verkeersveiligheid niet vergeten. Door de A2 en de N266 beter op elkaar aan te sluiten, stroomt het verkeer sneller door, ontlasten we de kern en wordt het in Nederweert veiliger voor voetgangers en fietsers. Kortom: een betere wegverbinding opent een scala aan nieuwe mogelijkheden. Kansen voor de toekomst die te waardevol zijn om te laten liggen.

Maatschappelijke kosten en baten

De aanleg van een randweg heeft een prijs, niet alleen in geld. Denk aan de gevolgen voor de natuur, de doorsnijding van het buitengebied en de overlast die een nieuwe weg met zich meebrengt voor bewoners en lokale weggebruikers. Alle voor- en nadelen, maar ook het aspect van nut en noodzaak worden op dit moment zorgvuldig in beeld gebracht in een zogenaamde Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). De resultaten van het MKBA zullen Provinciale Staten betrekken bij hun besluitvorming over de structuurvisie. Ook het proces rond de MKBA staat op het programma van de informatie- en inspraakavond.

Provinciaal Inpassingsplan

Uiteindelijk wordt voor het uitgewerkte tracé van de randweg een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Het PIP is een juridisch plan dat te vergelijken is met een gemeentelijk bestemmingsplan. Tijdens deze procedure is opnieuw inspraak (zienswijzen en beroep) mogelijk. Maar voor het zover is dienen nog de nodige stappen te worden genomen.

Informatie en documenten 

De eerste stap in het proces is de informatie- en inspraakavond op 3 september as, waar u van harte welkom bent, en vervolgens de zienswijzeperiode voor de ontwerp-structuurvisie. Op www.nederweert.nl zijn alle documenten te vinden waar in dit artikel naar verwezen wordt.