Nieuwsbrief 22 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 22 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 22 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert

 

Effecten van Randweg

Meten is weten

De afgelopen maand is in grote delen van en om de kern van Nedeweert het verkeer geteld. Op vijftien plaatsen lagen kabels op de weg die verbonden waren aan telkasten. De gegevens worden gebruikt voor het verfijnen van het regionaal verkeersmodel.

Effecten en maatregelen

“Meten is weten”, aldus gemeentelijk projectleider Giel van Eck. Hij werkt aan het project verbeteren verbinding A2-N275-N266. De telgegevens zullen een zo goed mogelijk beeld geven van het huidige wegennet en de verkeersdoorstroming.

Verfijnen

Bij het eerste onderzoek naar het bepalen van een tracé, het zogenaamde planMER, zijn de verkeerseffecten op hoofdlijnen bepaald. In de volgende fase maken we de effecten voor wegen met een lage verkeersintensiteit rond het voorkeursalternatief inzichtelijk. Hiervoor moet het verkeersmodel worden verfijnd. Aan de hand van recente telgegevens wordt gecontroleerd of de berekeningen van het model kloppen met de werkelijkheid. “Als dit niet het geval is, dan wordt het verkeersmodel bijgesteld”, aldus Van Eck. “Maar dan willen we wel de actuele gegevens hebben.” Dat is de reden dat er gedurende vier weken op vijftien locaties telkasten hebben gestaan.

Duurzame oplossing

Als duurzame oplossing voor een betere verbinding gaat de voorkeur van het gemeentebestuur en de gemeenteraad uit naar een randweg. Dit voorkeursalternatief kwam uit de bus nadat zes alternatieve tracés en vier varianten onderling zijn gewogen en op hoofdlijnen getoetst aan een groot aantal doelstellingen voor een verbeterde wegverbinding.

Voorkeur voor randweg

Het voorkeursalternatief sluit bij McDonalds aan op de Randweg Zuid en ten zuiden van Brug 14 op de Rijksweg Noord. Bij de Molenweg en Strateris wordt de randweg aangesloten op het onderliggend wegennet. Een aantal wegen in het gebied wordt afgesloten of op een andere manier aangesloten op het lokale wegennet. De concrete situering en vormgeving van de weg vindt plaats in fase twee van het project. “We begrijpen dat dit heel lastig is voor mensen die in het gebied wonen. Zij willen het liefst duidelijkheid met zoveel mogelijk details. Dat kan echter niet zonder eerst andere noodzakelijke stappen te nemen die bij zo’n project horen”, aldus Van Eck.

Gedeputeerde bezoekt gebied

Op donderdag 21 mei bezocht gedeputeerde Eric Geurts Nederweert. Hij bekeek o.a. de huidige verkeerssituatie en het buitengebied waar de nieuwe provinciale weg gepland staat. De provincie is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van de structuurvisie waarin het voorkeursalternatief verankerd wordt. Deze visie wordt door Provinciale Staten (PS) vastgesteld. Voordat PS een besluit neemt, zal de visie ter inzage worden gelegd.

Structuurvisie en informatieavond op 3 september

Aanvankelijk zou dit voor de zomervakantie gebeuren. Door de vorming van de nieuwe coalitie en het vrijmaken van personele capaciteit bij de provincie lukt dat niet. De ter inzage legging en de informatieavond vinden direct na de vakantieperiode plaats. Op 3 september vindt een informatieavond plaats over het project en het vervolg van het proces. “Inwoners kunnen deze datum alvast in hun agenda zetten. Uiteraard zullen we daar nog uitgebreid over communiceren, want we weten dat inwoners het onderwerp belangrijk vinden,” aldus de projectleider.