Nieuwsbrief 20 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 20 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 20 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert


De eerste fase van het project “Verbeteren wegverbinding A2-N275-N266” zit erop. Zes alternatieve tracés en vier varianten werden daarin onderzocht, gewogen en getoetst. Op basis van de uitkomsten adviseerde de gemeenteraad van Nederweert aan Gedeputeerde Staten (GS) om te kiezen voor een randweg. De volgende fase is het opstellen van een structuurvisie. Deze Structuurvisie wordt door GS vastgesteld waarna de visie ter inzage komt te liggen.

Nederweert klaar maken voor de toekomst. Dát is onze missie, dát gaan we samen doen. Zie het als een verplichting aan u en aan de generaties die komen gaan. Ook straks moet het voor jong en oud aantrekkelijk zijn om in Nederweert te wonen, werken, ondernemen, winkelen en ontspannen. De sleutel naar die toekomst is Structuurvisie Nederweert in 2020 en het Masterplan.

Profiteren

In deze bestuurlijke visies wordt de provinciale N266 – de weg die Nederweert en Budschop nu doorsnijdt - om de kern Nederweert gelegd. Daarmee maken we letterlijk de weg vrij om Nederweert die duurzame injectie te geven die nodig is. Bij aanleg van een randweg kunnen we de kernen Nederweert en Budschop ontwikkelen tot één geheel. Door een betere wegverbinding profiteren we ook maximaal van de strategische ligging langs de A2, N266 en N275. We worden regionaal beter bereikbaar en daardoor aantrekkelijker voor ondernemers en planontwikkelaars.

Afweging varianten

In de eerste fase van het project zijn zes alternatieve tracés en vier varianten onderling gewogen en op hoofdlijnen getoetst aan de doelstellingen voor een randweg. Op basis van een afwegingsnotitie adviseerde de gemeenteraad op 28 oktober 2014 aan Gedeputeerde Staten variant 3 van alternatief 2A. Dat is een provinciale weg ten noordwesten van Nederweert, dicht op de kern, die de functie van de huidige N266 overneemt.

Randweg

Het beoogde voorkeursalternatief voor een randweg sluit bij McDonalds aan op de Randweg Zuid en ten zuiden van Brug 14 op de Rijksweg Noord. Bij de Molenweg en Strateris wordt de randweg aangesloten op het onderliggend wegennet. De Bredeweg wordt doodlopend en Boeket en de Heerweg worden met een parallelweg verbonden met de rotonde bij de Molenweg. De afwegingsnotitie met de voorkeursvariant is voorgelegd aan de Provincie. Op 24 maart 2015 hebben GS deze afwegingsnotitie vastgesteld. Tevens is besloten om voor het voorkeursalternatief een structuurvisie op te stellen. Dat is zogezegd de juridische verankering van het voorkeursalternatief.

Zienswijze

GS gaan de structuurvisie naar verwachting in mei 2015 vaststellen, waarna deze zes weken ter inzage wordt gelegd. Iedereen kan in deze periode een mening geven over de visie. De zienswijze worden beantwoord en verwerkt in een notitie die opnieuw een bestuurlijk traject doorloopt van B&W, gemeenteraad en provinciaal bestuur. Maar zover is het nog niet. In juni zal er een informatieavond plaatsvinden over het project. We houden u via deze nieuwsbrief, het Gemeente Contact en de website op de hoogte van tijdstip en locatie.

Vragen

De Gemeente en de Provincie krijgen regelmatig inhoudelijke vragen van bewoners over de keuze voor het voorkeursalternatief van de randweg. Het is echter niet wenselijk om hierop inhoudelijk te reageren buiten de zienswijzenprocedure. Om tot een goede keuze voor een voorkeursalternatief te komen, zijn veel uiteenlopende thema’s onderzocht. Ook spelen er veel uiteenlopende belangen. Voor een goede en zorgvuldige belangenafweging is het belangrijk dat alle zienswijzen overzichtelijk, transparant en integraal gewogen worden. Voor een eventuele beroepsprocedure is het ook belangrijk dat de zienswijzen met bijbehorende afwegingen procedureel goed vastgelegd worden. Daarom kan er buiten de zienswijzenperiode niet inhoudelijk gereageerd worden op vragen en opmerkingen ten aanzien van het voorkeursalternatief.