Nieuwsbrief 19 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 19 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 19 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert

De provincie Limburg en de gemeente Nederweert werken samen aan het verbeteren van de huidige verbinding tussen de A2 en de N266. Het project loopt al enige tijd. Op 24 maart 2015 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het voorkeursalternatief vastgesteld en besloten de provinciale bijdrage beschikbaar te stellen. Daarmee hebben we zicht gekregen op het vervolg van het project. Tijd om u bij te praten.

Het verbeteren van de regionale bereikbaarheid en de potenties voor gebiedsontwikkeling, het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de kernen Nederweert en Budschop én het opheffen van de barrière tussen beide kernen. Het zijn enkele argumenten waarom de gemeente Nederweert en de provincie Limburg de verbetering van de wegverbinding A2-N266 samen oppakken. Het project is in de zomer van 2012 gestart.

Voorkeur voor randweg

Op 28 oktober 2014 heeft de gemeenteraad GS geadviseerd over het voorkeursalternatief van de Randweg N266. Het voorkeursalternatief ligt ten noordwesten van de kern Nederweert. Vanaf de kruising Randweg Zuid / Randweg West (McDonalds) loopt de weg via de kruising Heerweg/Boeket en Herstraat/Strateris richting Zuid-Willemsvaart en sluit ten zuiden van Brug 14 met een rotonde aan op Rijksweg Noord. De Heerweg en Boeket worden met een parallelweg langs de nieuwe randweg via de rotonde bij de Molenweg opnieuw verbonden met de kern Nederweert. De Bredeweg wordt een doodlopende weg. Strateris wordt met een rotonde aangesloten op de nieuwe randweg.

Informeren Gedeputeerde Staten

Voor de uitwerking van het voorkeursalternatief heeft de raad een aantal aandachtspunten benoemd. Deze aandachtspunten staan in twee moties van het CDA/VVD en PvdA. Een amendement van de fractie JAN waarin voorgesteld werd om geen randweg aan te leggen, maar wel de bestaande provinciale weg te verbeteren, is op 28 oktober 2014 niet door de raad aangenomen. Na de raadsvergadering is GS per brief geïnformeerd over het advies van de raad, de beide moties en het amendement.

Besluit en beschikbaar stellen krediet

Gedeputeerde Staten hebben de informatie afgewogen. Op 24 maart jl. is het door de gemeenteraad geadviseerde voorkeursalternatief door GS vastgesteld. Tevens besloot GS tot het beschikbaar stellen van een budget voor de uitwerking van het voorkeursalternatief en voor verhoging van het provinciaal aandeel van de aanlegkosten van € 8.000.000,- naar 10.150.000,-.

Hoe nu verder

Het provinciebestuur zal het voorkeursalternatief opnemen in een structuurvisie N266 en deze op korte termijn in procedure brengen. Belanghebbenden kunnen hun mening over het voorkeursalternatief kenbaar maken in een zogenaamde zienswijzenperiode van zes weken. De verwachting is dat in mei/juni de zienswijzenperiode gaat lopen. Er vindt dan ook een informatieavond plaats voor belanghebbenden. Uiteraard informeren we u daar over via deze nieuwsbrief en andere kanalen.

Plan van aanpak

De projectgroep werkt een plan van aanpak uit voor de vervolgfase. Hierin komt te staan hoe er invulling wordt gegeven aan de moties van de raad en de adviezen van de commissie voor de milieueffectrapportage (MER). Het plan van aanpak geeft ook aan op welke wijze belanghebbenden bij de uitwerking van het voorkeursalternatief betrokken worden. Tijdens de informatieavond zal een toelichting worden geven op het voorgenomen plan van aanpak.

Tijdspad

We verwachten dat de gemeenteraad op 14 juli 2015 een advies aan Gedeputeerde Staten kan geven over het plan van aanpak. Dit plan wordt hierna door GS vastgesteld. Gelijktijdig met het opstellen van het plan van aanpak start de projectgroep met de offertefase voor de vervolgfase (het uitwerken van het definitieve verkeerskundig ontwerp en het opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan met bijbehorende projectMER).

Tot zover de meest actuele informatie over de Randweg N266 Nederweert. De komende maanden zullen we u weer regelmatig informeren over de voortgang van het project en de procedures.