Nieuwsbrief 18 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 18 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 18 Wegverbinding A2-N266 Nederweert


 

Wegverbinding A2/N266 Nederweert


Het college van burgemeester en wethouders in Nederweert adviseerde de gemeenteraad om op 28 oktober haar voorkeur uit te spreken voor een randweg ten zuiden van Brug 14. Inmiddels heeft de raad haar standpunt kenbaar gemaakt. Het advies kan rekenen op steun. We blikken terug op de avond en kijken vooruit.

De mogelijke komst van een randweg is een onderwerp dat Nederweertenaren bezighoudt. Dat bleek al tijdens de eerste informatieavond bij zaal Le Winne in juni 2012. Ook bij latere informatieavonden was het telkens druk. Als de raadsvergadering op 28 oktober begint zijn alle 178 beschikbare stoelen bezet.

Onderwerp dat leeft

Burgemeester Evers zegt er het volgende over: “Het onderwerp leeft. Er wordt over gesproken aan de keukentafel, in het café, op internet, over de heg met de buurman, bij de supermarkt én op vergaderingen. Geen enkel lokaal onderwerp heeft zich ooit in zo'n grote belangstelling mogen verheugen. Al scoren de discussies over het agrarisch vestigingsgebied Nederweert (AVN) en de toekomst van het zwembad op die lijst ook erg hoog.” Ga voor de volledige reactie naar de weblog van de burgemeester.

Nut en noodzaak

De voltallige gemeenteraad van Nederweert erkent al sinds jaar en dag de noodzaak van een betere aansluiting tussen de A2 en de N266 richting Helmond. Bijna vier miljoen voertuigen rijden er jaarlijks dwars door de kernen Nederweert en Budschop over de provinciale N266. Een fors aantal. Het verkeer zorgt voor onveilige situaties en belemmert de leefbaarheid en bereikbaarheid.

Samen

Het grootste struikelblok om aan een oplossing te kunnen werken- de financiën – werd in 2012 weggenomen. De gemeente Nederweert (5 miljoen), de regio Midden-Limburg (5 miljoen) en de provincie als wegbeheerder (10 miljoen) tonen zich dan bereid te willen investeren in het verbeteren van de verbinding. Samen hebben de partijen een budget van 20 miljoen euro gereserveerd.

Duurzaam

Met de toezegging van de regio en de provincie kregen we de kans om de doelstellingen, het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in Nederweert, duurzaam te verbeteren.
Vanaf de start van het project zijn diverse alternatieven en varianten voor wegtracés op alle mogelijke effecten onderzocht. Adviezen van stakeholders (belanghebbenden), andere wegbeheerders en de buurgemeenten werden ingewonnen.

Randweg

Op basis van al deze informatie adviseerde het college van burgemeester en wethouders de raad om haar voorkeur uit te spreken voor de aanleg van een nieuwe provinciale weg ten zuiden van Brug 14. Een randweg die via het gebied Bosserstraat, Bloemerstraat, Strateris en de Heerweg met de Randweg West en de A2 wordt verbonden.


Met het verbeteren van de verbinding A2-N266 willen we o.a. de leefbaarheid, de bereikbaarheid en verkeersveiligheid
bevorderen. Foto: gemeente Nederweert

Brief aan Gedeputeerde Staten

De raadsvergadering vond in een constructieve sfeer. Vijf sprekers maakten gebruik van het spreekrecht om hun bijdrage te leveren. Uiteindelijk werd het voorstel van het college aangenomen. Daarmee komt de weg vrij voor een brief aan Gedeputeerde Staten. Daarin zal aangegeven worden dat er 16 raadsleden aanwezig waren en dat een raadslid vanwege persoonlijke belangen niet aan de beraadslagingen heeft deelgenomen.

Naluisteren en lezen

Verder wordt aangegeven hoeveel raadsleden het advies van het college ondersteunen en hoeveel niet. Van belang is ook om naast het collegevoorstel het amendement (fractie JAN) en de twee moties (CDA/VVD en van de PvdA) aan de brief toe te voegen. Over de laatste drie zaken is gestemd en het resultaat daarvan wordt opgenomen in de brief. U kunt hier de geluidsopnamen van de raadsvergadering downloaden.

Hoe nu verder

Als Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten een principe besluit genomen hebben over het voorkeursalternatief wordt dit alternatief gedetailleerd uitgewerkt. Hiervoor wordt de komende maanden een plan van aanpak gemaakt waarin de projectgroep vastlegt wat en hoe ze dit gaan doen. Voordat we beginnen met de gedetailleerde uitwerking wordt dit plan van aanpak voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad. Gedeputeerde Staten stellen het plan van aanpak uiteindelijk vast.

Afstemming

Er is nog een hele weg te gaan. De raadsvergadering vormde daarin een belangrijke stap. Voor een aantal onderdelen vindt er vanaf medio 2015 afstemming plaats met belanghebbenden of een afvaardiging van een groep belanghebbenden. Deze afstemming vindt plaats zodra een aantal onderdelen uit het plan van aanpak op hoofdlijnen is uitgewerkt. Hiervoor worden belanghebbenden te zijner tijd door de projectgroep benaderd.

Informatie

Begin 2016 zal het voorkeursalternatief zodanig zijn uitgewerkt dat de raad een nieuw advies aan GS kan uitbrengen over het vervolg van het project. Uiteraard zijn er tussentijds voldoende momenten waarop we u informeren over de voortgang van het proces.