Nieuwsbrief 14 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 14 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 14 Wegverbinding A2-N266 NederweertWegverbinding A2/N266 Nederweert


Op woensdag 24 september is iedereen welkom in de Pinnenhof, Kapelaniestraat 4 in Nederweert waar om 19.30 uur een themaraad plaatsvindt over het verbeteren van de verbinding tussen de A2 en N266 in Nederweert. De milieueffectrapportage (plan-MER) waarin de effecten van zes alternatieven en vier varianten zijn onderzocht wordt gepresenteerd. De stakeholders geven hun adviezen toe met betrekking tot de MER en hun voorkeursalternatief. Aan de hand van de onderzoeksresultaten en de adviezen van de stakeholders wordt ook bekendgemaakt welke oplossing de voorkeur van het college heeft. De avond maakt deel uit van de weg naar een bestuurlijke keuze door de gemeenteraad.

Nederweert klaar maken voor de toekomst. Dát is onze missie, dát gaan we samen doen. Zie het als een verplichting aan u en aan de generaties die komen gaan. Ook straks moet het voor jong en oud aantrekkelijk zijn om in Nederweert te wonen, werken, ondernemen, winkelen en ontspannen. De sleutel naar die toekomst is het Masterplan. In deze bestuurlijke visie wordt de provinciale N266 om de kern Nederweert gelegd. Nu doorsnijdt de weg Nederweert en Budschop.

Masterplan

In het Masterplan kijken we vooruit naar de toekomst. We investeren in een levendig centrum met goede voorzieningen en een veilige weg daarnaartoe voor onze kinderen, ouderen en minder validen. Een aantal projecten uit het plan is al gerealiseerd. In het Masterplan gaan we voor rust, ruimte en recreatie. Niet alleen in het buitengebied, maar ook langs het kanaal. Het verbeteren van de verkeersveiligheid en een goede wegverbinding in regionaal verband zijn aspecten die daar een rol in spelen.

Verbinden

Bij de aanleg van een randweg kunnen we de kernen Nederweert en Budschop ontwikkelen tot één geheel. Tweelingkernen die van oudsher bij elkaar horen, niet langer gescheiden door asfalt en auto’s maar verbonden door water en groen. De Zuid-Willemsvaart als decor voor ontspanning en ontmoeting. Het verbeteren van de verbinding heeft natuurlijk een prijs en dan niet alleen in geld. Denk hierbij aan de gevolgen voor de natuur, de doorsnijding van het buitengebied en de overlast die een nieuwe weg met zich meebrengt voor bewoners en lokale weggebruikers.

Oplossingen

Het afgelopen jaar bracht een projectgroep in kaart met welke oplossingen de gewenste doelen bereikt zouden kunnen worden. Samen met direct betrokkenen zijn alle voor- en nadelen in beeld gebracht. Er is gekeken naar randwegoplossingen en oplossingen op het bestaande wegennet. Dit is gebeurd door middel van een planMER. Tijdens de themaraad op maandag 24 september worden de resultaten van de planMER toegelicht.

Afwegingsnotitie

In de planMER zijn effecten onderzocht, maar worden geen conclusies getrokken met betrekking tot een voorkeursoplossing. Dat gebeurt wel in een afwegingsnotitie. Deze notitie is inmiddels gereed en door het college beoordeeld. De notitie wordt gepresenteerd, net als het advies van de stakeholders en de voorkeur van het college. Kortom een avond boordevol informatie.

Bestuurlijke weg

Op basis van de planMER, de adviezen en de afwegingsnotitie is het de bedoeling dat de gemeenteraad op 28 oktober een besluit neemt over het voorkeursalternatief. Vervolgens wordt dit besluit als advies naar Provinciale Staten gestuurd. Omdat de N266 een provinciale weg is neemt Provinciale Staten uiteindelijk het definitieve besluit. De vorige themaraad over het onderwerp vond vanwege de verwachte belangstelling plaats in de Pinnenhof. Ook deze keer wijken we daar naar uit.

Onderstaand de agenda van de themaraad en de planning van het project op hoofdlijnen:
 

28 oktober Advies gemeenteraad aan Gedeputeerde Staten m.b.t. voorkeursalternatief
November 2014 Concept besluit Gedeputeerde Staten m.b.t. voorkeursalternatief
December 2014 Concept besluit Provinciale Staten (P.S.) m.b.t. voorkeursalternatief
December 2014 Opstellen aanvulling Provinciaal omgevingsplan Limburg (POL-aanvulling), indien gekozen wordt voor randweg op een nieuw tracé
Eerste kwartaal 2015   POL-aanvulling ligt ter inzage en iedereen kan mening indienen
Medio 2015                           Vaststellen voorkeursalternatief met eventuele POL-aanvulling door Provinciale Staten