Nieuwsbrief 13 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 13 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 13 Wegverbinding A2-N266 Nederweert


Wegverbinding A2/N266 Nederweert

De provincie Limburg en de gemeente Nederweert werken aan het verbeteren van de huidige verbinding tussen de A2 en N266. Het project loopt al geruime tijd. Achter de schermen is de afgelopen maanden hard gewerkt om een aantal onderzoeken af te ronden. De resultaten van deze onderzoeken vormen de basis om keuzes te maken. We praten u bij over deze en andere actuele ontwikkelingen en zetten de planning op een rij.

Aanleiding project
Aanleiding voor het project is het verbeteren van de regionale bereikbaarheid en de potenties voor gebiedsontwikkeling, het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de kernen Nederweert en Budschop én het opheffen van de barrière tussen beide kernen. Een aantal van deze argumenten is ook onderdeel van het Masterplan.

Kanaalzone
Volgens dat plan kan de kanaalzone zodanig heringericht worden dat het aan weerszijden een aantrekkelijk gebied wordt om te verblijven. Bijvoorbeeld in de vorm van een groene zone of openbare ontmoetingsruimte. Met andere woorden, het kanaal krijgt dan een verbindende functie. Nu vormt de dominante aanwezigheid van de N266 en de beperkte ruimte langs de weg juist een scheidend element tussen Budschop en Nederweert.

Plan Milieu effectrapportage (planMER)
Wat is de beste oplossing voor het verbeteren van de wegverbinding tussen de A2 en de N266? Is dat een randweg of het aanpassen van de huidige weg? Als een randweg de beste optie is, op welke plaats kan die dan komen? Kortom, wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen? Om hier antwoord op te kunnen geven is een Plan Milieu Effectrapportage opgesteld (planMER).

Alternatieven en varianten
In de planMER die klaar is, zijn zes alternatieven en vier varianten onderzocht en getoetst op verschillende (milieu)thema’s. Welke alternatieven en varianten precies onderzocht zijn en wat de bijbehorende effecten zijn, kunt u lezen in de planMER die nu op onze site staat. Het planMER is een behoorlijk boekwerk. U kunt ook een samenvatting van de planMER lezen.

Afwegingsnotitie
In de planMER zijn effecten onderzocht, maar worden geen conclusies getrokken met betrekking tot een voorkeursoplossing. Dat gebeurt in een nog op te stellen afwegingsnotitie. Deze notitie wordt opgesteld nadat de stakeholders en de aangrenzende wegbeheerders hun advies over de planMER en een voorkeursalternatief hebben geven. De stakeholders hebben de planMER overigens al eerder ontvangen. Op 8 september komen ze bijeen voor het uitbrengen van het advies.

Themaraad
Op woensdag 24 september worden de planMER en de adviezen van de stakeholders en aangrenzende wegbeheerders toegelicht aan de gemeenteraad tijdens een themaraad. Dan is ook de concept afwegingsnotitie uitgewerkt met de keuze voor een voorkeursalternatief. Ook deze wordt dan toegelicht. Op basis van de planMER, de adviezen en de afwegingsnotitie neemt de gemeenteraad op 28 oktober een besluit over het voorkeursalternatief. Vervolgens zal dit besluit als advies naar Provinciale Staten worden gestuurd. Omdat de N266 een provinciale weg is neemt Provinciale Staten uiteindelijk het definitieve besluit.

Bovenstaande informatie samengevat in een planning op hoofdlijnen levert het volgende overzicht op:

8 september 2014 Advies werkgroep stakeholders
24 september 2014                        Openbare themaraad
28 oktober 2014 Advies gemeenteraad aan Gedeputeerde Staten (GS) m.b.t. voorkeursalternatief                                                     
november 2014 Concept besluit GS m.b.t. voorkeursalternatief
december 2014 Concept besluit Provinciale Staten (PS) m.b.t. voorkeursalternatief
1e kwartaal 2015 POL-aanvulling ligt ter inzage en iedereen kan zienswijzen indienen
medio 2015 Vaststellen voorkeursalternatief met eventuele POL-aanvulling door PS