Nieuwsbrief 12 Wegverbinding A2/N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 12 Wegverbinding A2/N266 Nederweert

Nieuwsbrief 12 Wegverbinding A2/N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert

De provincie Limburg wil de veiligheid van fietsers verbeteren door kruisingen met provinciale wegen in de toekomst zoveel mogelijk ongelijkvloers te laten verlopen. Dit beleid, ‘Maak van de nul een punt’ genoemd, heeft gevolgen voor de onderzoeken naar het verbeteren van de verbinding tussen de A2 en de N266. Er is namelijk meer tijd nodig. In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de aantal actuele ontwikkelingen.

Investeren in ontwikkelingen die de leefbaarheid vergroten. Het is een belangrijk onderwerp voor de gemeente Nederweert. We denken daarbij in kansen.

Aantrekkelijke kanaalzone
Volgens het Masterplan wordt de kanaalzone aan weerszijden van het kanaal zodanig heringericht dat er weer zicht op het kanaal ontstaat en dat het een aantrekkelijk gebied wordt om te verblijven. Zo kan de verbindende functie die het kanaal vroeger had worden hersteld. Er ontstaan ook kansen voor werkgelegenheid en toerisme, een betere verbinding tussen Nederweert en Budschop en een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer. In dit verband maken we ons ook sterk voor veilige fietsroutes voor jong en oud.

Voor en achter de schermen
Om de kansen te kunnen verzilveren, is het nodig om de huidige verbinding tussen de A2 en N266 te verbeteren. De gemeente Nederweert en de provincie Limburg werken al geruime tijd samen aan dit project. Dat gebeurt soms voor en soms achter de schermen. Op dit moment is er een aantal actuele ontwikkelingen waarover we u graag bijpraten.

Hoe zit het ook alweer?
In oktober 2013 werden aan de werkgroep stakeholders vier realiseerbare varianten gepresenteerd voor een verbetering van de huidige verbinding. Deze varianten zouden op alle effecten onderzocht worden en deel gaan uitmaken van de PlanMER, de allesomvattende studie waarin ook zes eerdere alternatieve tracés staan die om verschillende redenen niet uitvoerbaar bleken.

Nieuw beleid veiligheid fietsers
Het PlanMER-onderzoek ging ervan uit dat het fietsverkeer een nieuwe randweg gelijkvloers zou kruisen, door middel van rotondes en verkeersregelinstallaties. Echter om de veiligheid van fietsers te verbeteren, heeft de provincie onlangs het beleid ‘Maak van de nul een punt’ vastgesteld. Dit beleid schrijft voor dat belangrijke fietsroutes de provinciale wegen ongelijkvloers, en dus voor fietsers aanzienlijk veiliger, moeten kruisen.

Blijvend verbeteren
Als gevolg van dit nieuwe beleid moeten alle besproken alternatieven en varianten (tien in totaal) opnieuw tegen het licht worden gehouden. De projectleiding realiseert zich dat dit voor vertraging zorgt, maar het biedt tegelijkertijd de kans om de veiligheid van fietsers in Nederweert op een structurele manier te verbeteren.

Welke opties zijn er?
Omdat de N266 een provinciale weg is, zullen Gedeputeerde Staten in 2015 de uiteindelijke keuze maken voor een nieuwe randweg of een aanpassing van het bestaande weggedeelte. Afhankelijk van die keuze willen de provincie Limburg en de gemeente Nederweert de gelijkvloerse (door verkeerslichten geregelde) kruisingen met de Randweg Zuid (N275) vervangen door:

  • een fietspad onder de bestaande Randwegbrug aan de westzijde van de Zuid-Willemsvaart (indien gekozen wordt voor een nieuwe randweg) of een fietstunnel op deze plaats (bij verdiepte aanleg)
  • een fietsbrug over Randweg Zuid (N275) ter hoogte van de Florastraat en Nikkelstraat (ter hoogte van het tankstation Total).

Stakeholders
De keuze voor ongelijkvloerse fietskruisingen heeft gevolgen voor alle varianten die tot dusver zijn of op dit moment worden onderzocht. Om een realistische afweging te kunnen maken, worden deze alternatieven nu opnieuw tegen het licht gehouden, rekening houdend met de effecten van ongelijkvloerse kruisingen. De resultaten van dit nieuwe onderzoek worden in de tweede helft van mei met de stakeholders besproken.

Planning
Op basis van het onderzoek en alle aangeleverde input nemen de gemeenteraad, en in een later stadium Gedeputeerde Staten, uiteindelijk een besluit over het voorkeursalternatief. Op dit moment ziet de globale planning van het project er als volgt uit.

  • week 21 afstemming resultaten vervolgonderzoeken met stakeholders
  • week 27 afstemmen en advies werkgroep stakeholders
  • 25 augustus openbare themaraad
  • 23 september advies gemeenteraad aan GS m.b.t. voorkeursalternatief

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Op nederweert.nl vindt u meer informatie over de wegverbinding en de plannen voor de kanaalzone.

Volgens het Masterplan kan de kanaalzone zodanig worden ingericht dat het een meerwaarde is voor de omgeving.
Volgens het Masterplan kan de kanaalzone een meerwaarde worden voor de omgeving