Nieuwsbrief 11 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 11 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 11 Wegverbinding A2-N266 NederweertWegverbinding A2-N266 Nederweert


De provincie Limburg en de gemeente Nederweert werken aan het verbeteren van de huidige verbinding tussen de A2 en N266. Het project loopt al geruime tijd. Op dit moment is er een aantal actuele ontwikkelingen waar we u graag over bijpraten. Maar we beginnen met een terugblik om te duiden in welke fase we ons bevinden. 

Het project om de huidige verbinding A2-N275-N266 te verbeteren, is begonnen op 4 juni 2012 met een informatiebijeenkomst in zaal Le Winne. Vervolgens is er een projectgroep geformeerd met medewerkers van de provincie Limburg en de gemeente Nederweert. Ook is er toen een werkgroep stakeholders ingesteld. Hierin zitten vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen. De projectgroep verzorgt de voorbereiding en uitwerking van de plannen in samenwerking met de werkgroep stakeholders.

Doelstellingen van het project
Waarom willen partijen de wegverbinding verbeteren? Het doel van het project is om de barrièrewerking op te heffen tussen Nederweert en Budschop en de bereikbaarheid van de regio te bevorderen, waarbij de kwaliteit van de leefbaarheid langs en de mate van verkeersveiligheid op de N266 zoveel mogelijk in stand gehouden dienen te worden en waar mogelijk verbeterd, ongeacht de uiteindelijke ligging van de N266.

Te onderzoeken alternatieven
De intentie bij de start van het project was om te bezien of het mogelijk was om een randweg om de kern Nederweert heen aan te leggen, ter vervanging van de huidige N266 door de kern. De projectgroep heeft vervolgens met de werkgroep stakeholders gekeken welke oplossingsrichtingen (alternatieven) mogelijk zijn. Daarbij kwamen ook het aanpassen van het bestaande tracé en een randweg om de kern Budschop (oost-alternatief) in beeld.

De eerste keer dat de alternatieven zijn gepresenteerd, was tijdens een informatieavond in zaal Centraal. Nadat iedereen in de gelegenheid was geweest zijn mening te geven, hebben Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Limburg besloten om zes alternatieven globaal uit te werken. Door middel van een zogenaamd milieueffectrapport op hoofdlijnen (planMER) is onderzocht of de alternatieven aan de genoemde doelstellingen voldeden en wat de positieve en negatieve (milieu)effecten van de verschillende alternatieven waren. De alternatieven zijn globaal te splitsen in drie groepen: een alternatief ten oosten van de kern Nederweert, drie alternatieven ten westen van het huidige tracé en twee alternatieven op het huidige tracé.

Regiobijdrage
Uit de doelstellingen blijkt dat de verbetering van de N266 ook een regionaal belang heeft. De planMER-studie heeft steeds onder grote tijdsdruk gestaan omdat de plannen voor 1 augustus 2013 zover uitgewerkt moesten zijn, dat er een onderbouwde aanvraag voor een regiobijdrage kon worden ingediend. Dit is uiteindelijk ook gelukt en heeft geresulteerd in een reservering/toekenning van een bedrag voor de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) ter hoogte van ca. € 5 miljoen.

Themaraad 28 augustus 2013
De resultaten van de planMER-studie en de adviezen van de verschillende stakeholders zijn toegelicht tijdens een drukbezochte themaraad op 28 augustus 2013 in de Pinnenhof. Op dat moment waren ook de kosten van de verschillende alternatieven bekend. Het taakstellend budget voor de randweg N266 is geraamd op € 20 miljoen.  

Tijdens die themaraad is het volgende gepresenteerd:

 • alternatief 1A (handhaving van de bestaande N266 en het oplossen van enkele knelpunten op kruispuntniveau); dit alternatief blijft ruimschoots binnen het budget maar voldoet niet aan de beoogde doelstellingen van het project;
 • alternatief 1B (verdiepte ligging over een lengte van 1100 meter); dit alternatief overschrijdt ruimschoots het taakstellend budget; bekeken zal worden of er mogelijkheden zijn tot versobering van dit alternatief om zo de kosten te beperken;
 • alternatieven 2A en 2 B (randweg ten westen van de kern Nederweert gesitueerd op korte respectievelijk op ruime afstand van de kern); beide alternatieven overschrijden het beschikbare budget eveneens ruimschoots; bekeken zal worden of er mogelijkheden zijn tot versobering van deze alternatieven om zo de kosten te beperken;
 • alternatief 3 (randweg ten westen van de kern Nederweert met een directe aansluiting op autosnelweg A2); dit alternatief is fors duurder dan het beschikbare budget en er zijn onvoldoende mogelijkheden om de kosten te reduceren;
 • alternatief 4 (randweg ten oosten van de kern Nederweert); dit alternatief valt binnen het beschikbare budget, maar voldoet niet aan de beoogde doelstellingen van het project.

Aanvullend onderzoek
De bestuurders van de provincie en gemeente hebben daarom aan de projectgroep gevraagd om voor de alternatieven 1B, 2A en 2B varianten uit te werken die meer in de richting van het taakstellend budget komen. De projectgroep is met deze opdracht aan de slag gegaan.

De volgende varianten worden onderzocht:

 • Variant op alternatief 1B: beperking verdiepte ligging tot 500 meter (van Randweg Zuid tot Schoolstraat) in plaats van 1100 meter (van Randweg Zuid tot rotonde Hoebenakker);
 • Varianten op alternatief 2A: geen verdiepte ligging van de randweg en geen ongelijkvloerse kruising met Boeket ter hoogte van kruising Boeket-Heerweg en in plaats daarvan:
  • 1e variant: aanleg randweg op maaiveldniveau waarbij de wegen Boeket en Bredeweg via een rotonde worden aangesloten op de nieuwe randweg;
  • 2e variant: aanleg randweg op maaiveldniveau waarbij het laatste deel van de Bredeweg een doodlopende weg wordt en de Heerweg en Boeket via een parallelweg worden aangesloten op de rotonde bij de Molenweg;
 • Variant op alternatief 2B: aanleg randweg op maaiveldniveau in plaats van een ongelijkvloerse kruising met de Heijsterstraat waarbij de Heijsterstraat via een rotonde wordt aangesloten op de nieuwe randweg.

De versobering van deze alternatieven heeft uiteraard gevolgen voor de verschillende (milieu)effecten en de mate waarin de alternatieven aan de beoogde doelstellingen voldoen. Deze worden de komende maanden in beeld gebracht. Vervolgens kunnen de stakeholders een nieuw of aanvullend advies geven dan wel hun bestaande advies handhaven. Op basis van het aanvullend onderzoek en de adviezen van de stakeholders kunnen de bestuurders een afgewogen besluit nemen over een voorkeursalternatief.

Stakeholders
De stakeholders hebben in augustus 2013 hun advies richting bestuurders uitgebracht en tijdens de themaraad toegelicht. De adviezen met bijbehorende onderbouwing van de verschillende stakeholders kunt u terug lezen in nieuwsbrief 10. Tot op dat moment waren de aanwonenden van de huidige N266 overigens niet vertegenwoordigd in de werkgroep stakeholders. Zij gingen er vanuit dat er een randweg om Nederweert zou komen en hadden onvoldoende in de gaten dat er ook twee alternatieven waren voor het bestaande tracé. Na de themaraad van 28 augustus 2013 hebben zich vier nieuwe stakeholders aangemeld, te weten vertegenwoordigers van de woonwijk Kerneelhoven, aanwonenden van de N266, bewoners van de appartementen Riva en de Woningvereniging Nederweert. De stakeholders worden ook betrokken bij de versoberingsvarianten op de drie alternatieven.

Stakeholdersoverleg 22 oktober 2013
Tijdens het stakeholdersoverleg van 22 oktober jl. is er een toelichting gegeven op de te onderzoeken varianten en is de vervolgplanning besproken. Ook werd de nieuwe projectleider van de provincie, de heer Henk Luijpers, voorgesteld en namen de stakeholders afscheid van de vorige projectleider, de heer Gaston Graaf.

Gebiedsbezoek
In het eerste deel van het stakeholdersoverleg was ook wethouder Mackus aanwezig. Hij gaf een toelichting op het bestuurlijke proces. Hij bood aan om met het college en de vertegenwoordigers van belangengroepen de tracés in het gebied te bezoeken om kennis te nemen van de lokale knel- en aandachtspunten die een of meerdere alternatieven met zich meebrengen. De gebiedsbezoeken leveren voor het gemeentebestuur een bijdrage aan een afgewogen en zorgvuldige besluitvorming.

Reactie stakeholders
Een aantal stakeholders heeft na het overleg van 22 oktober nog een reactie gegeven op de voorgenomen vervolgonderzoeken. Zij vinden deze onderzoeken niet nodig, omdat het om versoberingen gaat waardoor de negatieve effecten verder toenemen. Een aantal stakeholders droeg een nieuw alternatief aan. Uit een eerste verkenning is gebleken dat het aangedragen alternatief veel te duur is en daardoor al uit kostenoverwegingen afvalt. Het toevoegen van een nieuw alternatief zou daarnaast ook betekenen dat alle tot nu toe gevoerde procedurele stappen opnieuw gedaan moeten worden.

Afweging vervolgonderzoek
De komende maanden wordt onderzocht of de genoemde varianten op de drie alternatieven tot realiseerbare oplossingen leiden. Daarmee wordt de planMER gecompleteerd. Hierna start het besluitvormingsproces. Uiteraard informeren we u steeds via deze nieuwsbrief en andere kanalen (Gemeente Contact en www.nederweert.nl) over de voortgang.

Planning
De komende maanden worden de varianten van de drie alternatieven nader uitgewerkt. Ons streven is erop gericht om het vervolgtraject zoveel mogelijk volgens onderstaand tijdspad te laten verlopen, Aangezien de planning over meerdere jaren doorloopt, is ze vanaf de zomer 2014 nog slechts op hoofdlijnen benoemd. Naarmate het proces vordert, zal de planning gedetailleerder worden; wel zijn de wettelijke inspreekmomenten voor de burger nu al zoveel mogelijk benoemd.

De planning ziet er als volgt uit: 

2014, week 8 afstemming resultaten vervolgonderzoeken met stakeholders
2014, week 16 afronden concept planMER en afwegingsnotitie
2014, week 18 afstemmen en advies werkgroep stakeholders
2014, week 20 openbare themaraad
2014, juni/juli advies gemeenteraad aan GS m.b.t. voorkeursalternatief
Zomer 2014 (vóór zomerreces GS): besluit GS m.b.t. voorkeursalternatief
Najaar 2014 ontwerp-POL-aanvulling gereed en start zienswijzenperiode (6 weken), incl. advies Commissie m.e.r. en overige adviseurs
2014/2015 advies gemeenteraad aan GS m.b.t. POL-aanvulling
Voorjaar 2015 voorstel GS aan Provinciale staten (PS) m.b.t. POL-aanvulling en vaststelling POL-aanvulling door PS
Voorjaar 2015      start uitwerken voorkeursalternatief (incl. projectMER) en opstellen provinciaal inpassingsplan


Rol stakeholders
Bij het verbeteren van de huidige verbinding hechten de provincie en de gemeente een groot belang aan de inbreng van belanghebbenden (stakeholders). Er is telkens aangegeven dat de werkgroep tijdens het proces kan veranderen, omdat er stakeholders afvallen of bijkomen. De vertegenwoordigers in de werkgroep vormen ook een belangrijke schakel richting achterban. Hebt u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met een stakeholder binnen uw gebied. De lijst met stakeholders kunt u downloaden. De nieuwe stakeholders zijn daarin ook opgenomen.