Nieuwsbrief 10 Randweg N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 10 Randweg N266 Nederweert

Nieuwsbrief 10 Randweg N266 NederweertRandweg N266 Nederweert

Op woensdag 28 augustus vond een openbare themaraad plaats in gemeenschapshuis De Pinnenhof in verband met het project verbetering wegverbinding A2-N266 in Nederweert. Zoals verwacht was het druk. De eerste fase van het project bestaat uit een onderzoek voor het opstellen van een milieueffectrapportage (planMER), waarin zes alternatieve oplossingsrichtingen zijn onderzocht. De raad en overige aanwezigen werden geïnformeerd over de gevolgde werkwijze, de manier waarop het proces tot nog toe is verlopen en de resultaten van de onderzoeken en de adviezen van de werkgroep Stakeholders. Ook is gesproken over de kosten van de wegverbinding en het vervolg van het project.

Voor de duidelijkheid is de aanleiding en de doelstelling van het project nogmaals uiteen gezet. Het is een gezamenlijk project van de provincie Limburg en de gemeente Nederweert. Duidelijk is hierbij gekozen voor de aanpak met een werkgroep belanghebbenden, genaamd Stakeholders.

Vijf adviezen
Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Kragten onder begeleiding van een ambtelijke projectgroep in een goede samenwerking met de werkgroep Stakeholders. Vanuit deze werkgroep zijn vele reacties ingebracht over de te onderzoeken alternatieven en vooral alternatief 1B (gedeeltelijk verdiepte ligging bestaand tracé), de wijze van onderzoek en de onderzoeksresultaten. Op 15 augustus hebben de stakeholders, al dan niet gecombineerd, uiteindelijk een advies opgesteld m.b.t. een voorkeur voor een of meerdere varianten. Tijdens deze avond is uiteindelijk een vijftal adviezen door de vertegenwoordigers nader toegelicht.

Advies onafhankelijke commissie
Na beoordeling van de eerder opgestelde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarin de kaders voor het onderzoek zijn opgenomen, heeft de onafhankelijke Commissie MER (o.a.) geadviseerd om een tracé dichter op de kern te onderzoeken. Dit alles heeft ertoe geleid dat alternatief 2A (randweg dicht op de kern) en 2B (randweg iets verder van de kern) zijn opgeschoven en alternatief 4 (oostelijke randweg) een korter tracé heeft gekregen.

Effecten van alternatieven
Binnen de planMER is voor alle alternatieven bepaald wat de effecten zijn voor o.a. verkeer, natuur, landschap, ruimte, milieu en leefbaarheid, waarbij de huidige wet- en regelgeving maatgevend is. Bij de beoordeling van de resultaten is geen zwaarte aan de diverse aspecten toegekend, dat is aan de politiek. Vervolgens is een globale inschatting gemaakt van de kosten per alternatief en beoordeeld in hoeverre de vooraf gestelde doelen met elk alternatief worden bereikt.

Aanvullend onderzoek
Dit leidt tot de conclusie dat alternatief 3 (rechtstreekse aansluiting randweg op de A2) complex en daardoor kostbaar is, dat alternatief 4 niet aan de doelstellingen voldoet en dat alternatieven 1B, 2A en 2B weliswaar voldoen op onderdelen, maar toch nog te duur zijn. Om toch nog meer inzicht in de haalbaarheid te krijgen, worden momenteel kostenoptimalisaties voor 1A (bestaand tracé), 1B, 2A en 2B uitgevoerd. Omdat het in de meeste gevallen een versobering van het alternatief inhoudt, is aanvullend onderzoek nodig naar de mogelijke wijzigingen in effecten.

Volgens de huidige planning worden de eindresultaten (planMER en afwegingsnotitie) eind 2013 aan de gemeenteraad voorgelegd en zal Gedeputeerde Staten van Limburg daarna een uitspraak doen over een voorkeursalternatief.

Financiële bijdrage
Om de toegezegde bijdrage vanuit Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) veilig te stellen, heeft het huidige eerste deel van het project onder een behoorlijke tijdsdruk gestaan. De aanvraag hiervoor diende namelijk vóór 1 augustus 2013 te zijn verstuurd. Vanuit de kostenoptimalisaties is gebleken dat het oorspronkelijke budget van € 16.000.000 ontoereikend is om een goede wegverbinding te realiseren, maar dat hiervoor € 20.000.000 nodig is. Omdat in het najaar van 2013 pas een keuze wordt gemaakt, is voor de aanvraag uitgegaan van de alternatieven 1A, 1B, 2A en 2B, waarmee GOML heeft kunnen instemmen, mits de nadere onderbouwing voor een dergelijke keuze vóór 1 oktober a.s. wordt aangeleverd.

Echter voor de duidelijkheid: het financieel proces staat geheel los van de keuze voor het voorkeursalternatief! Omwille van de tijdslimiet is de gebruikelijke volgorde, eerst voorkeurstracé en dan een aanvraag voor een financiële bijdrage, bij uitzondering omgedraaid.

Adviezen van stakeholders
Vanuit de stakeholders zijn de volgende adviezen gegeven: 

Dörpsoverlek Ni-jwieërt

 1. Geen voorkeur voor een bepaalde variant
 2. Realiteitsgehalte ambities afzetten tegen enorme investering in (rand)weg
 3. Faire belangenafweging leefbaarheid kern-buitengebied bij keuze traject

Dorpsraad Ospel

 1. Geen voorkeur voor een bepaalde variant
 2. Negatief advies voor variant 4

VVN

 1. Rotonde t.h.v. aansluiting N275-Randweg West (McDonalds)
 2. Maak de juiste keuzes voor een duurzaam verkeersveilige en milieubewuste oplossing

Gecombineerde groep van 14 stakeholders

 1. Geen problemen oplossen door nieuwe problemen te creëren
 2. Is het verantwoord om zoveel van het gemeenschapsgeld
  (€ 5 miljoen) aan de N266 te besteden, of zijn er toch dringender zaken?

Dorpsraad Budschop

 1. Provinciale weg door de kern is niet meer van deze tijd
 2. Van belang:

- Leefbaarheid, veiligheid, geluid en lucht
- Opheffen barrièrewerking, bereikbaarheid voorzieningen
- Ontwikkeling kanaalzone

 1. Alternatief 2A (meest realistisch en haalbare oplossing)

Veel vragen
Na de pauze werd nog uitgebreid gebruikgemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen en standpunten te verduidelijken. Eind 2013 zal de gemeenteraad zich uitspreken over een voorkeursalternatief voor het tracé. De presentatie en het verslag van deze themaraad zijn terug te vinden op de website van de provincie Limburg (typ N266 in het zoekvenster). Ook via onze site komt u hier terecht.

Raad vergadert om 19.00 uur
Aanstaande dinsdag 3 september vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. Eén van de agendapunten is de financiering van het gemeentelijk aandeel voor het verbeteren van de verbinding A2-N275-N266. De raadsvergadering begint om 19.00 uur en is openbaar. Mocht de raadzaal vol zijn, dan kan publiek de vergadering buiten via een geluidsinstallatie volgen.