Kanaalpark De Heerlijkheid Budschop

Home > Kanaalpark De Heerlijkheid Budschop

Kanaalpark De Heerlijkheid Budschop

Aan de zijde Budschop zijn we met bewoners en belanghebbenden gestart met het uitwerken van de plannen voor Kanaalpark De Heerlijkheid Budschop. In het najaar van 2018 is de uitvoering voorzien.

Beter met elkaar verbinden

Nederweert en Budschop beter met elkaar verbinden. Waarbij het kanaal en de provinciale weg N266 (Aan Vijftien) niet langer een belemmering vormen, maar onderdeel zijn van een gebied dat de kernen verbindt. Deze ambitie stelde de raad in november 2016 vast en is ook opgenomen in de Structuurvisie Kanaalzone Nederweert.

Samen met bewoners

De Structuurvisie Kanaalzone Nederweert is samen met bewoners en belanghebbenden opgesteld. Door het houden van bijeenkomsten, enquêtes en workshops zijn toen alle ideeën geïnventariseerd en vastgelegd in een ideeënboek. Deze ideeën zijn uitgewerkt en vertaald naar een ontwerp voor een aantrekkelijk park.

Wel of geen randweg: de Kanaalzone pakken we aan!

De huidige structuurvisie gaat ervan uit dat de huidige N266 een stuk rustiger wordt na de aanleg van een nieuwe randweg. Aan Vijftien is dan een normale woonstraat zonder doorgaand verkeer. Er ontstaan mogelijkheden voor een parkachtige inrichting. De gemeente en provincie werken nu ook een variant uit waarbij de randweg niet aangelegd wordt, zodat ze een betere afweging kunnen maken. Ook voor deze variant stellen we met bewoners een visie op, waarin we aangeven hoe we de Kanaalzone aantrekkelijker kunnen maken. Voor de zijde van Nederweert levert dit veel beperkingen op. Voor de Budschop-zijde heeft dit minder effect. Ook als de randweg er niet komt, biedt de zone langs het kanaal hier mogelijkheden voor een aantrekkelijk parkgebied. Daarom gaan we hier nu mee aan de slag.

Beginnen tussen Brug 15 en de Winnerstraat

In het gebied tussen Brug 15 en de Winnerstraat zijn weinig beperkingen. Dit stuk pakken we nu op. Een groot gedeelte maakt onderdeel uit van de nieuwbouwwijk Merenveld. Omdat de verkoop hier goed loopt, willen we dit deel op korte termijn inrichten. De gemeente en Dorpsraad Budschop hebben samen het ontwerpbureau gekozen. Buro Lubbers had de beste aanbieding. Zij kreeg de opdracht om samen met bewoners en belanghebbenden een schetsontwerp op te stellen. Eerst voor de Kanaalzone (tussen de Randwegbrug en de Winnerstraat) en daarna voor de zone tussen Brug 15 en de Winnerstraat.

Definitief ontwerp

Buro Lubbers heeft het ontwerp in overleg met bewoners en belanghebbenden opgesteld. Op woensdag 13 december 2017 is het definitieve ontwerp gepresenteerd aan de inwoners. Voor de werkzaamheden aan Kanaalpark De Heerlijkheid Budschop zijn vergunningen nodig: een Waterwetvergunning bij Rijkswaterstaat en een omgevingsvergunning bij de gemeente. De vergunningen zijn inmiddels verleend. Aannemer J. van Esch uit Cromvoirt voert het werk uit.

Dorpsraad blij met aanleg van kanaalpark

Op maandag 1 oktober 2018 was het zover: het officiële startsein voor de werkzaamheden van Kanaalpark De Heerlijkheid Budschop. Wethouder Cuijpers onthulde het bouwbord samen met voorzitter Peter Willekens van de dorpsraad. Tijdens de voorbereidingen heeft de gemeente veel overlegd gepleegd met dorpsraad Budschop. “De burgers zijn optimaal betrokken bij de voorbereidingen. Veel wensen zien we terug in het ontwerp. Wij zijn dan ook blij dat de aanleg van het kanaalpark nu gestart is en ook erg benieuwd naar het resultaat”, aldus Peter Willekens.

Overlast is minimaal

Zoals eerder aangegeven, verwachten we dat de overlast voor de bewoners minimaal is. Wel moeten we het park afsluiten. Dit doen we voor de veiligheid. Er liggen immers veel bouwmaterialen. En verspreid door het park vinden werkzaamheden plaats en rijdt er zwaar bouwverkeer. Bent u gewend om door het park te fietsen of te lopen, dan moet u wellicht een stukje om via de Julianastraat. De aangrenzende woningen blijven zoveel mogelijk bereikbaar.

Bewoners betrekken bij uitvoering

“De gemeente vindt het belangrijk om de bewoners niet alleen bij de voorbereiding te betrekken. Dit doen we ook bij de uitvoering”, geeft Bram Rulkens van de gemeente aan. Hij begeleidt de uitvoering en heeft hier een aantal ideeën voor. Zo gaat hij de basisschool van Budschop betrekken bij de aanleg van het park. Er is ook nog een gedeelte opengelaten, waar veel ruimte is voor nieuwe initiatieven vanuit de burger.

Planning

Aannemer J. van Esch uit Cromvoirt is inmiddels begonnen. Hoe ziet de planning eruit?

  • Week 41 2018:               grondwerkzaamheden en opruimen van de paden
  • Vanaf week 42 2018:     grondwerkzaamheden voor het podium met trappen aan het water
  • Begin 2019:                    aanplanten groen
  • 1 april 2019:                   werkzaamheden gereed