Kanaalpark De Heerlijckheid Budschop

Home > Kanaalpark De Heerlijckheid Budschop

Kanaalpark De Heerlijckheid Budschop

Aan de zijde Budschop zijn we met bewoners en belanghebbenden gestart met het uitwerken van de plannen voor Kanaalpark De Heerlijckheid Budschop. In het najaar van 2018 is de uitvoering voorzien.

Nederweert en Budschop beter met elkaar verbinden. Waarbij het kanaal en de provinciale weg N266 (Aan Vijftien) niet langer een belemmering vormen, maar onderdeel zijn van een gebied dat de kernen verbindt. Deze ambitie stelde de raad in november 2016 en is vastgelegd in de Structuurvisie Kanaalzone Nederweert.

Van idee naar ontwerp

De Structuurvisie Kanaalzone Nederweert is samen met bewoners en belanghebbenden opgesteld. Door het houden van bijeenkomsten, enquêtes en workshops zijn toen alle ideeën geïnventariseerd en vastgelegd in een ideeënboek. Deze ideeën zijn nu uitgewerkt en vertaald naar een ontwerp voor een aantrekkelijk park. En hierbij betrekken we opnieuw de bewoners.

Wel of geen randweg: de Kanaalzone pakken we aan!

De huidige structuurvisie gaat ervan uit dat de huidige N266 een stuk rustiger wordt na de aanleg van een nieuwe randweg. Aan Vijftien is dan een normale woonstraat zonder doorgaand verkeer. Er ontstaan mogelijkheden voor een parkachtige inrichting. De gemeente en provincie werken nu ook een variant uit waarbij de randweg niet aangelegd wordt, zodat ze een betere afweging kunnen maken. Ook voor deze variant stellen we met bewoners een visie op, waarin we aangeven hoe we de Kanaalzone aantrekkelijker kunnen maken. Voor de zijde van Nederweert levert dit veel beperkingen op. Voor de Budschop zijde heeft dit minder effect. Ook als de randweg er niet komt, biedt de zone langs het kanaal hier mogelijkheden voor een aantrekkelijk parkgebied. Daarom gaan we hier nu mee aan de slag.

Beginnen tussen Brug 15 en de Winnerstraat

In het gebied tussen Brug 15 en de Winnerstraat liggen weinig beperkingen. Dit stuk pakken we nu op. Een groot gedeelte maakt onderdeel uit van de nieuwbouwwijk Merenveld. Omdat de verkoop hier goed loopt, willen we dit deel op korte termijn inrichten. De gemeente en Dorpsraad Budschop hebben samen het ontwerpbureau gekozen. Buro Lubbers had de beste aanbieding. Zij kreeg de opdracht om samen met bewoners en belanghebbenden een schetsontwerp op te stellen voor de Kanaalzone (tussen de Randwegbrug en de Winnerstraat) en daarna het ontwerp en een uitvoerbaar plan voor de zone tussen Brug 15 en de Winnerstraat.

Hoe nu verder?

Buro Lubbers heeft het ontwerp in overleg met bewoners en belanghebbenden opgesteld. Op woensdag 13 december 2017 is het definitieve ontwerp gepresenteerd aan de inwoners. We werken het ontwerp uit in een uitvoeringsgereed bestek. Voor de werkzaamheden aan Kanaalpark De Heerlijckheid Budschop moeten we een Waterwetvergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat (RWS) en een omgevingsvergunning bij de gemeente. RWS vraagt bij de aanvraag van de Waterwetvergunning een gedegen constructieberekening en -tekening van de nesten, het podium en de trap naar het kanaal. Deze berekeningen worden in overleg met Rijkswaterstaat en Fugro uitgevoerd.

Uitwerking bestek en indienen aanvraag vergunningen

Zodra de berekeningen gereed zijn, kan het bestek afgerond worden. Vervolgens vragen we de vergunningen aan. Deze procedure duurt acht weken. Daarna volgt een bezwarentermijn van zes weken. Tijdens deze periode kan RWS aanvullende gegevens aanvragen en kunnen bewoners een zienswijze indienen. In dat geval loopt de planning uit. Gezien het voortraject met veel overleg en participatie, gaan we daar niet van uit. Op zijn vroegst hebben we begin juli een definitieve vergunning.

Aanbestedingsprocedure bestek start 15 juni

Gedurende de vergunningsprocedure optimaliseren we het bestek en maken het klaar om aan te besteden. Medio juni starten we dan de aanbestedingsprocedure. Als er geen bezwaren binnenkomen, gunnen we op 10 juli voorlopig het werk. Wordt hier ook geen bezwaar tegen gemaakt, dan vindt eind juli de definitieve gunning plaats. In het najaar 2018 starten we met de uitvoering. Voordeel is dat de aanplant dan direct volgend op het civiele werk uitgevoerd wordt.

Op korte termijn wel aan de slag

Goede voorbereidingen kosten tijd. We merken ook dat de adviesbureaus (constructeurs) vol zitten met opdrachten en er weinig versneld kan worden. We vinden het echter belangrijk om op korte termijn daadwerkelijk aan de slag te gaan. Aan de bewoners van Budschop willen we laten zien dat hun inbreng tot resultaat leidt! Daarom hebben we besloten om de speeltoestellen ter hoogte van Merenveld eerder te plaatsen, zodat de kinderen er voor de bouwvak al volop kunnen spelen.

Bewoners beoordelen aanbiedingen

Voor de speeltoestellen is offerte gevraagd bij een drietal leveranciers. Hen is gevraagd om binnen een taakstellend budget aan te geven wat ze kunnen leveren. De speeltoestellen die de bewoners hebben gevraagd, moeten minimaal in de offerte zitten. Meer en beter mag natuurlijk altijd! Bewoners mogen kiezen welke leverancier de beste aanbieding heeft. De aanbiedingen leggen we voor aan een aantal bewoners van Merenveld, waar we ook in het voortraject overleg mee gevoerd hebben.