Kadernota

Home > Kadernota

Kadernota

De kadernota bevat de kaders waarbinnen de begroting en de meerjarenraming opgesteld moeten worden. De gemeenteraad stelt deze kadernota vast, samen met de bijlage Nota reserves en voorzieningen.