Gemeenteblad Nederweert 2014-16 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Nederweert 2015

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2014-16 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Nederweert 2015

Gemeenteblad Nederweert 2014-16 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Nederweert 2015

De gemeenteraad heeft op 16 december 2014 de een aantal verordeningen voor de invoering van de Participatiewet vastgesteld. De Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking. De invoering van de Participatiewet maakt onderdeel uit van de drie decentralisaties binnen het sociale domein.

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Nederweert 2015. In de Re-integratieverordening is het beleid ten aanzien van de re-integratievoorzieningen vastgelegd. Er is gekozen voor een algemene verordening waarin de, op grond van de wet, verplichte voorzieningen zijn vastgelegd (scholing/opleiding en premie als sprake is van een participatieplaats, no-risk polis)

Verordening tegenprestatie gemeente Nederweert 2015
De tegenprestatie is een verplichting gekoppeld aan het recht op uitkering en gebaseerd op het principe van wederkerigheid: iedereen die een uitkering ontvangt, dient iets terug te doen voor de samenleving. De plicht tot tegenprestatie geldt in beginsel voor alle uitkeringsgerechtigden. De tegenprestatie wordt echter op basis van maatwerk toegepast. Vooral de positieve benadering en de voordelen die vrijwilligerswerk en het verrichten van de maatschappelijk nuttige werkzaamheden kunnen hebben voor een bijstandsgerechtigde staan centraal.

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Nederweert 2015
De Afstemmingsverordening bevat regels op grond waarvan het college de bijstand verlaagt (sanctioneren) indien een uitkeringsgerechtigde niet voldoet aan de door het college opgelegde verplichtingen.

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Nederweert 2015
De individuele inkomenstoeslag komt per 1 januari 2015 in plaats van de langdurigheidstoeslag. Het gaat om een toeslag die één keer per jaar kan worden verkregen door een persoon van 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die langdurig een laag inkomen en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

Verordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015
De Participatiewet introduceert een studieregeling: de individuele studietoeslag. Hiermee krijgt het college de mogelijkheid mensen, van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen, een individuele studietoeslag te verstrekken als ze studeren.

De genoemde verordeningen treden in werking op 1 januari 2015. De verordening Toeslagen en verlagingen wordt per 1 juli 2015 ingetrokken. De volgende verordeningen zijn met ingang van 1 januari 2015 ingetrokken: Re-integratieverordening WWB; Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ; Verordening langdurigheidstoeslag.

U kunt de verordeningen inzien bij de receptie, tijdens openingstijden en verder op afspraak. De verordeningen zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Katja Gerasimova van de afdeling Beleid en Projecten.