Geluidsopname raadsvergadering 08-05-2018

Home > Geluidsopnamen raadsvergaderingen > Geluidsopname raadsvergadering 08-05-2018

Geluidsopname raadsvergadering 08-05-2018

1. Opening deel I, deel II

1a. Installeren nieuw benoemde raadsleden

1b. Stand van zaken coalitievorming

2. Vragenhalfuur

3. Spreekrecht

4. Loting bij hoofdelijke stemming

5. Vaststelling van de agenda

6. Vaststellen van de actielijst, besluitenlijst en termijnagenda

7. Ingekomen stukken

8. Jaarverslagen

9. Hamerstukken

10. Externe vertegenwoordiging gemeenteraad

11. Primaire begroting Risse 2019

12. Begroting en kadernota GR RUD-LN

13. Ontwerp-begroting 2019 en ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2023 BsGW

14. Wijziging begroting

15. Politiek bestuurlijke actualiteiten

16. Sluiting