Commissie Bezwaarschriften

Home > Commissie Bezwaarschriften

Commissie Bezwaarschriften

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, kunt u daar bijna altijd een bezwaar tegen indienen. Dit bezwaar dient u bij hetzelfde orgaan in te dienen dat het besluit heeft genomen. Of en binnen welke termijn u bezwaar kunt indienen en hoe u dit moet doen, staat vermeld in de brief waarin het besluit aan u is medegedeeld.

Als beslissingen zijn genomen op grond van het publiekrecht, kunt u bezwaar maken of beroep instellen. Tenminste, als dat rechtstreeks uw belang schaadt. Bezwaar kunt u maken als het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen, zelf ook weer over het bezwaarschrift moet beslissen. Voordat dit bestuursorgaan een besluit neemt over uw bezwaarschrift, wordt het eerst voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie. Deze commissie van deskundigen adviseert de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of de burgemeester en behandelt de bezwaren in een al dan niet openbare hoorzitting.

De onafhankelijke adviescommissie bestaat uit drie kamers:

  • De eerste kamer, ook wel de Algemene kamer genoemd, behandelt bezwaarschriften die niet gericht zijn tegen besluiten op het gebied van de sociale voorziening.
  • De tweede kamer, ook wel Sociale kamer genoemd, behandelt bezwaarschriften die gericht zijn tegen besluiten op het gebied van de sociale voorzieningen.

De leden van deze adviescommissie bestaan uit een externe voorzitter en externe leden:

  • De heer mr. L. Pronk, voorzitter
  • De heer mr. R. Engelen, lid
  • Mevrouw mr. B. Spaninks, lid
  • De heer mr. A. Brouns, lid

De commissie heeft ook een ambtelijk secretaris.

De commissie hoort en vergadert een keer per maand op maandagavond (vanaf 18:15 uur). Na het advies van de commissie bezwaarschriften neemt het desbetreffende bestuursorgaan een beslissing. Bent u het dan nog niet eens met dit besluit, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Voor meer informatie over bezwaar kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, telefoonnummer (0495) 677 111 of via e-mail: info@nederweert.nl.