College van B&W

Home > College van B&W

College van B&W


College Nederweert

Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De wethouders besturen samen met de burgemeester de gemeente. De belangrijkste taak van het college van B&W is de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. Daarnaast voert het college zelfstandig wetten en regelingen van Rijk en Provincie uit. Dit heet het medebewind. Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet milieubeheer (Wm). Als dagelijks bestuur is het college als eerste verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van B&W. Daarnaast heeft zij een aantal eigen taken en bevoegdheden. Een onderdeel van de portefeuille van de burgemeester is de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Bij rampen kan zij opdrachten geven die nodig zijn voor het handhaven van de openbare orde of voor beperking van gevaar voor de burgers.

Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, bijvoorbeeld onderwijs of financiën. Het aantal wethouders van een gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners. In Nederweert zijn er drie wethouders. De gemeenteraad benoemt de wethouder en controleert hem bij het uitvoeren van zijn werk.

De gemeentesecretaris adviseert en ondersteunt, samen met de directieraad, het college van B&W bij de besluitvorming en houdt toezicht op de uitvoering van de besluiten. De gemeentesecretaris vormt de schakel tussen het college van B&W en de ambtelijke organisatie.
 

College van burgemeester en wethouders

Coalitieakkoord

Vergaderingen