Centrumvisie Nederweert

Home > Centrumvisie Nederweert

Centrumvisie Nederweert

Op 20 november 2018 ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel om het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van een supermarkt op de locatie Wijen ter inzage te leggen. Achter de schermen is daarna hard gewerkt aan de documenten. Vanaf vrijdag 25 januari t/m donderdag 7 maart 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat Nederweert, met alle daarbij behorende stukken, ter inzage.

Meerdere sporen bewandelen

Er is veel gesproken over de ontwikkelingen in het centrum. De meningen over de juiste oplossingen liepen uiteen. Eén ding staat al lang vast: niets doen is geen optie. Dus werd er ingezet op meerdere sporen en verschillende maatregelen. Een deel daarvan is uitgevoerd. Zo is de rijrichting aangepast in de Brugstraat, een gedeelte van de Kerkstraat en in de Burgemeester Hobusstraat. Daarmee verbeterde de bereikbaarheid. Daarnaast is het overleg met de ondernemers geïntensiveerd. Ook is er een pilot opgestart voor de aanpak van leegstand in het centrum.

Groen licht van de raad

Op 20 november kwam daar het groene licht van de raad bij voor het bestemmingsplan Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat, Nederweert. Een belangrijke stap. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van het centrumplan mogelijk. Het college van B&W sloot daarvoor op 12 december 2017 een realisatieovereenkomst met de ontwikkelcombinatie Rialto Vastgoedontwikkeling-Bouwbedrijven Jongen.

Nieuwe supermarkt

Het bestemmingsplan voorziet in het planologisch-juridisch mogelijk maken van een gebouw met commerciële ruimten, waaronder een supermarkt op de begane grond en 29 appartementen op de verdiepingen. Hiervoor wordt de voormalige sporthal annex meubelwinkelpand, beter bekend als pand Wijen, gesloopt. De directe omgeving richten we in als openbare ruimte met daarin een forse uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.

Het bestemmingsplan maakt ook de uitbreiding van de Emté en aangrenzend de realisatie van commerciële ruimten met daarboven maximaal 9 appartementen mogelijk. Dit gebeurt door middel van een wijzigingsbevoegdheid.


Een impressie van het toekomstplaatje voor de locatie Wijen. Bron: Eugelink Architectuur

Publicatie bestemmingsplan en coördinatieregeling: wat betekent dit?

De gemeente heeft ervoor gekozen om de coördinatieregeling toe te passen. Normaal gesproken wordt eerst het bestemmingsplan vastgesteld, waarna een bouwaanvraag wordt ingediend. In die procedure hebben belanghebbenden de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen na publicatie van het bestemmingsplan. Eventueel gevolgd door een beroepsprocedure tot aan de Raad van State. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld en een bouwaanvraag wordt gepubliceerd, hebben belanghebbenden de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de bouwaanvraag, gevolgd door de mogelijkheid voor een beroepsprocedure en eventueel hoger beroep.

Gelijktijdig

Bij de coördinatieregeling publiceren we het bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning gelijktijdig. Dit betekent dat belanghebbenden hun zienswijze in kunnen dienen met betrekking tot het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. De mogelijkheid om apart bezwaar in te dienen tegen de omgevingsvergunning vervalt. De gecoördineerde procedure volgt als het ware de procedure van het bestemmingsplan. Daarbij bestaat de mogelijkheid voor de gangbare beroepsprocedure (eventueel tot aan de Raad van State). 

Belangen zorgvuldig gewogen

Wethouder Peter Koolen is blij dat er een keuze is gemaakt: “Er is lang en veel gesproken met ondernemers, eigenaren en andere belanghebbenden. Het is een dossier van meerdere besturen. Belangen zijn altijd zorgvuldig afgewogen. Op een gegeven moment is de tijd rijp dat er in het belang van Nederweert een besluit wordt genomen”.

Inzageperiode

Gedurende de inzageperiode kan iedereen voor zowel het ontwerpbestemmingsplan als de ontwerp-omgevingsvergunning schriftelijk dan wel mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren brengen. De stukken kunt u vanaf 25 januari 2019 op afspraak inzien en ze zijn dan ook raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de inrichting van het kernwinkelgebied is te vinden in de detailhandelsstructuurvisie Nederweert. Hierin staat beschreven waar en op welke wijze detailhandelsontwikkelingen in het centrum mogen plaatsvinden. Deze hebben versterking van de detailhandelsstructuur tot doel. In deze visie wordt het kernwinkelgebied in Nederweert afgebakend waarbinnen de detailhandel zich kan ontwikkelen. Ook zijn potentiele ontwikkelingslocaties voor supermarkten aangewezen.