Bezuinigingen

Home > Bezuinigingen

Bezuinigingen

In 2010 is de gemeente Nederweert gestart met een bezuinigingstraject, dat tot en met 2014 duurt. Deze bezuiniging is noodzakelijk door de landelijke bezuinigingen van het Rijk en door de nieuwe taken die gemeenten krijgen.

Uitgangspunten

Het traject kende een aantal uitgangspunten waaronder het beperken van de belastingdruk voor inwoners tot trendmatige verhoging en geen bezuinigingen op vrijwilligerswerk en het verenigingsleven. Als het echt noodzakelijk was, zouden de uitgaven worden bevroren. Ook mensen met een smalle beurs moesten worden ontzien. Deze uitgangspunten zijn zoveel mogelijk doorvertaald in de voorstellen.

Om de uitgaven op een verantwoorde manier terug te brengen, wordt de dienstverlening de komende jaren meer kostendekkend gemaakt. Ook in het onderhoud van de openbare ruimte zullen aanpassingen plaatsvinden. Daarnaast zullen de uitgaven richting gebonden partijen worden verlaagd. Organisaties en instellingen die met de voorstellen te maken krijgen, zijn inmiddels persoonlijk of schriftelijk geïnformeerd.

Bedrijfsvoering

Een ander heel belangrijk uitgangspunt van de bezuinigingen richt zich op de interne bedrijfsvoering. Op de totale begroting van de gemeente van circa 31 miljoen euro bedragen de kosten van de bedrijfsvoering zo’n 9 miljoen euro. Dat zijn niet alleen personeelskosten, maar alle kosten die noodzakelijk zijn om het werkapparaat van de gemeente te laten functioneren. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om binnen vier jaar de kosten van de bedrijfsvoering met € 663.000,- te verminderen.

Elektronische dienstverlening

Het college stelt daarnaast voor de komende jaren fors te investeren in de uitbreiding van de elektronische dienstverlening, oftewel de E-gemeente. Op de langere termijn moet dit ons helpen om de besparingen duurzaam te realiseren en ons bestaansrecht veilig te stellen. Dit alles met als doel de burger en het bedrijfsleven optimaal te bedienen

Grootste operatie ooit

Verantwoordelijk portefeuillehouder voor de bedrijfsvoering is burgemeester Evers. Hij zegt hierover:
“We gaan onze verantwoordelijkheid niet uit de weg en we snijden ook in eigen vlees. Het is de grootste bezuinigingsoperatie van Nederweert op dit vlak ooit. Creativiteit en daadkracht zijn geboden. De dienstverlening aan onze inwoners en de beleidsontwikkeling willen we immers op een redelijk peil houden. Onze wettelijke taken moeten we doelmatig kunnen uitvoeren. Ik hoop van harte dat de gemeenteraad voldoende geldmiddelen zal vrijmaken voor extra investeringen in de ontwikkelingen rondom de elektronische gemeente”.

De voorgestelde bezuinigingsideeën moeten in 2011 een besparing opleveren van bijna een miljoen euro. Dat bedrag loopt gestaag op tot iets meer dan twee miljoen in 2014. Tijdens de recente begrotingsbehandeling is een stelpost bezuinigingen opgenomen. Dat betekent dat dit bedrag nog afgetrokken dient te worden van de bezuinigingsvoorstellen zoals die nu bekend zijn. Dat levert uiteindelijk onderstaande tabel op.

Omschrijving 2011 2012 2013 2014
Totaal voorstel bezuinigingsmaatregelen 980.629 1.413.115 1.774.378 2.045.378
Af: te nemen bezuinigingsmaatregelen vanuit begroting 2011 438.085 717.924 758.213 904.869
Ruimte voor bezuinigingen Rijksoverheid 542.544 695.191 1.016.165 1.140.509

Te downloaden:
Catalogus bezuinigingsmaatregelen.pdf