Voorbereidingsbesluit overschrijdingssituaties (pluim)veehouderijen

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Voorbereidingsbesluit overschrijdingssituaties (pluim)veehouderijen

Voorbereidingsbesluit overschrijdingssituaties (pluim)veehouderijen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 10-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

De gemeenteraad van Nederweert maakt, op basis van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend:

De gemeenteraad van Nederweert heeft in zijn vergadering van 8 oktober 2019 een voorbereidingsbesluit genomen voor overschrijdingssituaties van de fijnstofnormen in het buitengebied van de gemeente Nederweert.

Het voorbereidingsbesluit heeft als doel om ongewenste ontwikkelingen tijdelijk te bevriezen met het oog op de totstandkoming en voorgenomen vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor een beter woon- en leefklimaat, in het bijzonder de gezondheid van omwonenden in relatie tot de risico’s van hoge fijnstofconcentraties. Tijdens de werkingsduur van het voorbereidingsbesluit is het verboden om het gebruik van aangegeven gronden en bouwwerken te wijzigen of laten wijzigen voor:

  1. toename van het aantal dieren binnen de hoofdcategorieën kippen, kalkoenen of eenden;
  2. de vervanging binnen de hoofdcategorieën kippen, kalkoenen of eenden van een diercategorie door een diercategorie met een hogere emissiefactor voor zwevende deeltjes (fijnstof, PM10) bij een gelijkwaardig huisvestingssysteem;
  3. de omschakeling binnen de hoofdcategorieën kippen, kalkoenen of eenden van een huisvestingssysteem naar een huisvestingssysteem waarbij dieren worden gehouden overeenkomstig een biologische productiemethode.

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken als naar het oordeel van het college de wijziging ertoe bijdraagt dat de concentratie van zwevende deeltjes op de omliggende gevoelige objecten voldoende daalt.

Het voorbereidingsbesluit treedt op 10 oktober 2019 in werking. Het heeft een werkingsduur van een jaar. Een voorbereidingsbesluit is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar maken of beroep instellen.

Het voorbereidingsbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0946.VBfijnstof-VA01. Daarnaast ligt het plan zes weken vanaf 11 oktober 2019 op papier ter inzage in het gemeentehuis van Nederweert, Raadhuisplein 1 in Nederweert. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Esther van der Linden van de afdeling Dienstverlening.