Vaststelling bouwkostenindicator 2020

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Vaststelling bouwkostenindicator 2020

Vaststelling bouwkostenindicator 2020

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 30-04-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 7 april 2020 de bouwkostenindicator 2020 zoals bedoeld in onderdeel 2.1.1.2. van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2020 vastgesteld. In deze bouwkostenindicator zijn de voor de berekening van de leges genormeerde eenheidsprijs per type bouwwerk opgenomen. Deze nieuwe bouwkostenindicator vervangt eerdere indicatoren en treedt in werking de dag na bekendmaking tot vaststelling van een nieuwe bouwkostenindicator.

Bouwkosten van aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit bouw, ingekomen vanaf die dag tot vaststelling van een nieuwe bouwkostenindicator, worden berekend aan de hand van deze bouwkostenindicator. Op basis van deze bouwkosten worden de verschuldigde leges op grond van de tarieventabel berekend. De bouwkostenindicator is onderstaand te downloaden. Een geprinte versie is op verzoek bij de infobalie verkrijgbaar.