Twee parkeervakken voor het pand Hotel-Eetk’fee De VLiK aan Onze Lieve Vrouwestraat 34 in Ospel op te heffen

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen permanente > Twee parkeervakken voor het pand Hotel-Eetk’fee De VLiK aan Onze Lieve Vrouwestraat 34 in Ospel op te heffen

Twee parkeervakken voor het pand Hotel-Eetk’fee De VLiK aan Onze Lieve Vrouwestraat 34 in Ospel op te heffen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 11-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben besloten om twee parkeervakken voor het pand Hotel-Eetk’fee De VLiK aan Onze Lieve Vrouwestraat 34 in Ospel op te heffen en deze om te vormen naar groenvakken.

Als gevolg van wijzigingen in het bedrijfsconcept van Hotel-Eetk’fee De VLiK, worden op dit moment voorbereidingen getroffen om het terras nog intensiever te gaan gebruiken. In het verleden is toestemming verleend om tijdens het terrasseizoen (april-september) de parkeerplaatsen te mogen gebruiken om plantenbakken te plaatsen. Hierbij is het belangrijkste argument het verbeteren van het straatbeeld en het verhogen van de verblijfskwaliteit door het uitzicht voor de klanten te verbeteren. Beide argumenten gelden nog steeds, ook buiten het terrasseizoen. In overleg met de gemeente Nederweert worden beide parkeervakken omgevormd tot groen met verkeersveiligheid als uitgangspunt. Hiermee wordt bedoeld dat verkeersdeelnemers voldoende zicht op het verkeer hebben en dat de obstakelvrije zones in acht worden genomen.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 12 juni t/m 23 juli 2020, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift moet worden ingediend via het formulier.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op vermelde site voor de precieze voorwaarden.
Voor meer informatie kunt u bellen met de heer W. Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek, tel. (0495) 677 111.