Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021

Home > Bekendmakingen > Structuurvisie vastgestelde > Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021

Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Structuurvisies
Publicatiedatum: 25-07-2019

Burgemeester en wethouders van Nederweert maken bekend dat de gemeenteraad op 9 juli 2019 de ‘Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021’ heeft vastgesteld.

Ligging plangebied en strekking Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021
De structuurvisie heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Nederweert. In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien van het beleidsveld ‘Wonen’ voor de korte termijn (2018 tot en met 2021) en met een doorkijk naar de lange termijn vastgelegd.

Om de regio Midden-Limburg aantrekkelijk te houden, moet duurzaam worden geïnvesteerd in de toekomst. Deels betekent dit het behouden van het goede, deels betekent dit inzetten op verandering en verbetering. De opgave richt zich niet meer volledig op kwantitatieve groei, maar meer en meer op kwalitatieve groei.

De structuurvisie geeft richting aan de kwalitatieve en kwantitatieve opgaven waar de gemeenten woningbouw de komende jaren wenselijk vinden en de wijze waarop het aantal woningbouwplannen wordt afgestemd op de behoefte. Dit betekent dat er keuzes gemaakt worden over waar wel en waar geen woningen meer gewenst zijn. Niet uit te sluiten is dat binnen de planperiode van de structuurvisie ook directe bouwmogelijkheden moeten komen te vervallen. De structuurvisie heeft overigens geen directe rechtsgevolgen, bestemmingsplannen hebben dat wel.

Raadplegen
De visie is digitaal raadpleegbaar via www.nederweert.nl/structuurvisies en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0946.SVWonenML-VA01.

Tegen de vastgestelde ‘Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021’ staan geen rechtsmiddelen open.