Reulisweg 21, pluimveehouderij, veranderingsvergunning (U2 20180220)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (uitgebreid) > Reulisweg 21, pluimveehouderij, veranderingsvergunning (U2 20180220)

Reulisweg 21, pluimveehouderij, veranderingsvergunning (U2 20180220)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 13-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6091NZ21

Geen zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is niet gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 14 februari t/m 26 maart 2020 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 27 maart 2020 mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op onze website. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

Onder download vindt u ons besluit met de bijbehorende stukken.

Bij Installaties voor de verwerking van dierlijke mest/ installaties voor co-vergisting: (verlening UV)
Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Hierdoor is het niet toegestaan een zogenaamd pro forma beroepschrift in te dienen. Het aanvoeren van de beroepsgronden dient dus binnen de gestelde beroepstermijn te gebeuren. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend.